https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice

Obwieszczenie Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B

oraz

zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. II A i B

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w nawiązaniu do uchwał Rady Gminy Walim
nr: XLIV/395/2022 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada 2022 r. i VI/409/2022 Rady Gminy Walim z dnia z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmian planów
,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B,
  • zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. II A i B,

w dniach od 26 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9;
58-320 Walim, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
3 lipca 2023 r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty