https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra

 uchwały  Nr LXIX/441/23 z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych  oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

na terenie miasta Kamienna Góra, zwaną dalej „uchwałą reklamową”.

Wnioski można składać w terminie do dnia 8 maja 2023 r. na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf                                                                                              

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty