https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

28 lutego upływa termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice

Do 28 lutego 2023 r. trwa zgłaszanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 r. w Świebodzicach. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Świebodzic z 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, propozycje zadań mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świebodzice oraz muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy. Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy Gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza mają pełną zdolność do czynności prawnych. Wypełniony formularz wraz z listą osób popierających (min. 3) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć w: sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach (Rynek 1) lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. St. Żeromskiego 27, albo wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty