https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki niezabudowanej nr 109/26 o powierzchni 29m2 pod budowę garażu wraz z udziałem 1/3 w działce nr 109/23 o powierzchni 96m2, położonych w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Bohaterów Getta .
Przetarg odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej działka nr 109/26 o powierzchni 29m2, obręb nr 3 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 109/23 o powierzchni 96 m2, obręb nr 3 miasta Kamienna Góra wynosi 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
1 500,00 zł do dnia 21 marca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr
51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości).

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty