https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na zbycie działki niezabudowanej nr 96/9 o powierzchni 771 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Bohaterów Getta.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala
nr 211.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej nr 96/9 o powierzchni 771m2, obręb nr 3 miasta Kamienna Góra wynosi 52 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
5 200,00 do dnia 21 marca 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Ponadto w ww. terminie należy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (pok. 306) dowody potwierdzające własność nieruchomości sąsiedniej przy działce przeznaczonej do zbycia w rejonie ul. Bohaterów Getta. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości).

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty