https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jak zadbać o czyste powietrze?

9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Sołeckiej w Kowalowej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Mieroszów.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł. Podczas spotkania w Kowalowej mieszkańcy uzyskają m.in. informacje o: obowiązku przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów, w tym o: selektywnym zbieraniu i przekazywaniu do odbioru odpadów komunalnych, obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, obowiązkach dotyczących bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; szkodliwości azbestu, możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;     zakazie spalania odpadów zielonych na działkach i w ogrodach oraz o zakazie wypalania traw.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty