https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tworzą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Walim

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r.  poz. 503 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr:

XLIV/394/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Sienkiewicza w obrębie wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim;
XLVI/402/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Nowego Julianowa, obr. wsi Dziećmorowice 1, gm. Walim;
XLVI/403/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Mickiewicza obręb wsi Walim, gm. Walim;
XLVI/404/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Królowej Jadwigi obręb wsi Walim, gm. Walim;
XLVI/405/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Górnośląskiej obręb wsi Walim, gm. Walim;
XLVI/406/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie i Niedźwiedzica, gm. Walim;
XLVI/407/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy
ul. Samorządowej w obrębie wsi Walim, gm. Walim;
XLVI/408/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie
wsi Rzeczka, gm. Walim;

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowych planów, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 roku.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty