https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: rok szkolny nowy, a problemy stare

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a w raz z nim powracają różne problemy, także prawne, związane z edukacją dzieci.

Za ciężkie tornistry czy rozbite godziny zajęć lekcyjnych to problemy, z którymi mierzą się rodzice dzieci w wieku szkolnym. Według Światowej Organizacji Zdrowia maksymalna waga plecaka wraz z wyposażeniem nie powinna przekraczać 10% masy ciała ucznia. Niektórzy lekarze dopuszczają trochę większe widełki, do 15% masy ciała dziecka. Dla dzieci rozpoczynających edukację, waga ta powinna wynosić więc około 2 kilogramów. Na szczęście w szkołach zwykle znajdują się już, a przynajmniej powinny znajdować się, wyznaczone miejsca do przechowywania podręczników i pomocy edukacyjnych, których to ciężar stanowi główne źródło problemu. Problemy związane z planami zajęć również pojawią się często na forach internetowych. Jednego dnia 4 godziny lekcyjne, drugiego aż 8 lekcji. Co na ten temat mówi prawo? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zajęcia dydaktyczne i wychowawcze powinny być rozłożone równomiernie na każdy dzień tygodnia. Maksymalną liczbę zajęć lekcyjnych (ale tygodniowo, nie dziennie) określają szczegółowo przepisy. Dodatkowo, przy układaniu planu lekcji, pedagodzy powinni zwrócić uwagę na zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Uwzględniać należy także możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Czas trwania przerw międzylekcyjnych ustala z kolei dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Innym problemem jest bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki edukacyjnej i z powrotem do domu. Z obowiązujących przepisów wynika jednoznacznie kiedy dziecko może samo, bez opiekuna udać się do szkoły. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania. W takiej bowiem strefie zasady ruchu drogowego są inne: piesi nie muszą poruszać się po chodnikach oraz mają pierwszeństwo przed pojazdami. „Droga” zaś, to w rozumieniu przepisów: jezdnia, pobocze, chodnik, droga dla pieszych lub droga dla rowerów. Jeżeli więc dziecko ma już ukończone 7 lat, to – zgodnie z przepisami prawa – może już samodzielnie wybrać się do szkoły. Młodszym dzieciom musi towarzyszyć, co najmniej 10 letni opiekun. Najczęściej jest nim starsze rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki. Przepisy przewidują kary za naruszenie powyższych zasad poruszania się maluchów po drogach. Opiekun lub osoba zobowiązana do nadzoru, może zostać ukarana karą grzywny lub karą nagany, w przypadku stwierdzenia naruszeń.

Większość szkół, kierując się bezpieczeństwem dzieci, określa wiek, do ukończenia, którego dzieci muszą być odbierane ze szkoły przez osoby pełnoletnie. Zazwyczaj do samodzielnej możliwości opuszczania placówki po zajęciach wymagane jest ukończenie przez dziecko około 9-10 lat. Pamiętać należy, że przepisy są tylko przepisami, i samo osiągnięcie przez dziecko odpowiedniego wieku, nie musi automatycznie stanowić o tym, że powinno samo poruszać się w drodze do szkoły. Równie istotny jest przecież rozwój emocjonalny oraz ogólna dojrzałość małego ucznia.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty