https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Licytacja dawnej szkoły w Lubawce

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza I przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż gruntu będącego w zasobach  mienia komunalnego.

1. Nieruchomość składająca się z działki nr 318 o powierzchni 1306 m2 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. 980,95 m2 położonej  przy ul. Bocznej 13 w Lubawce oraz działki nr 483/1 o pow. 482 m2  położonej w obrębie III Lubawka. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr JG1K/00027309/0 i nr JG1K/00012718/2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obie nieruchomości nr 318 i 483/1 oznaczone są symbolem A1-2 na terenie AUC/MW/U przeznaczenie lub zasady zagospodarowania: usługi ogólnomiejskie centro twórcze, mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności, usługi elementarne i ponadpodstawowe, ogólnomiejskie. Działka nr 318 zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły podstawowej (rok budowy 1880). Obiekt częściowo podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowane. Obiekt wyposażony w ogrzewanie c.o. gazowe. Na obszarze usytuowane jest asfaltowe boisko szkolne oraz asfaltowy plac przed budynkiem, teren posesji jest ogrodzony. Obszar o pełnym uzbrojeniu.  Działki oddzielone są od siebie przepływającym ciekiem wodnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 753.800,00 złotych. W tym: cena gruntu zabudowanego  728.400,00 złotych co stanowi 96,63 % ceny wywoławczej, a cena gruntu niezabudowanego 25.400,00 złotych co stanowi 3,37 % ceny wywoławczej plus należny podatek VAT.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu w zakresie ceny gruntu niezabudowanego zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2022 roku  o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 (sala posiedzeń pokój nr 10).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.

Wadium w wysokości 10% tj. 75.380,00 złotych winno być wpłacone najpóźniej w dniu 02 września 2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Za datę wniesienia wadium uznajemy  datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lubawka.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty