https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: kara administracyjna za brak zgłoszenia zbycia pojazdu

Wielu użytkowników dróg najpierw nabywa, a następnie – po dłuższym lub krótszym czasie – sprzedaje samochód lub motocykl. Zarówno na nabywcy, jak i na zbywcy pojazdu spoczywają jednak nie tylko obowiązki fiskalne, takie jak odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych – o tym obowiązku, też nie każdy pamięta. Innym obowiązkiem jest konieczność poinformowania właściwego starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Obowiązek taki nakładają na właścicieli pojazdów przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 78 ust. 2 tejże ustawy. Czynności zgłoszenia należy dokonać, we właściwym starostwie, w terminie 30 dni od daty dokonania czynności nabycia pojazdu.

Jeszcze do niedawna, a konkretnie do początku 2020 roku, przepisy nie przewidywały żadnej kary za niedopełnienie tego obowiązku. Oczywiście nabywca zgłaszał fakt nabycia, jednak nic nie groziło zbywcy pojazdu, za to, że nie zgłosił jego zbycia. Dwa lata temu parlament zmienił jednak przepisy. Aktualnie każdy, kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Co szczególnie istotne, nie wystarczy by nowy nabywca zgłosił nabycie określonego pojazdu. Starosta nie będzie przecież wiedział, bez odrębnego zgłoszenia dotychczasowego właściciela, że dany pojazd został sprzedany, mimo, że zostało zgłoszone jego nabycie. Takie już są absurdy polskiej rzeczywistości.

Wysokość nakładanej kary zależy od wielu czynników, a decyzję o jej wysokości podejmuje starosta. Decyzja taka podlega zaskarżeniu w trybie administracyjnym. Różne są bowiem przyczyny, przez które obowiązku zgłoszenia nie dopełniono, a starostowie bardzo często podejmują decyzje nie wysłuchując nawet osoby, na którą nakładają karę. Powinny być one zaś brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości nakładanej kary.

Podsumowując: zgłoszenie staroście zarówno nabycia jak i sprzedaży samochodu jest obowiązkowe i należy czynności tej dokonać w terminie 30 dni od dnia jej dokonania np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Trzeba również liczyć się z tym, że za przekroczenie terminu lub brak zgłoszenia w ogóle, przyjdzie zapłacić karę administracyjną, którą nakłada starosta.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie, przez platformę e-PUAP lub wysłać je pocztą.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA