https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem do celu

Projekt Razem do celu w Gminie Walim, realizowany w okresie 1.02.2022 – 31.01.2023 r., jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Jugowicach i Walimiu. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych.

– Kluczowym problemem, na który odpowiada projekt, jest dostosowanie procesu edukacji do aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej Dolnego Śląską oraz konieczność szybkiego reagowania na problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów w kontekście wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania zdiagnozowanych barier w dostępie do wysokiej jakości edukacji. W projekcie zostały zaplanowane następujące działania: realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; wsparcie psychologiczno – pedagogiczne; organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych; organizację warsztatów z kompetencji emocjonalno – społecznych – wyjaśniają autorzy projektu.

Projekt „Razem do celu w Gminie Walim” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 434 436,10 zł.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA