https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dziećmorowic

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  w związku z Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XXVIII/243/2021 z dnia 25 maja 2021 r. z późniejszą zmianą (Uchwała nr XXXIII/303/2021 z dnia 21.12.2021 roku).

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 8 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim (pok. Nr 8), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.walim.pl

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie w obrębie Dziećmorowice obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, a także ich strefy ochronne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Walim o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim, na adres: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2022r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: urzad@walim.pl) lub elektronicznej skrzynki podawczej (epuap: /ugwalim/skrytka).

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty