https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego na Piaskowej Górze

Komunikat: ogłoszenie o zbyciu prawa własności nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. gen. Grota-Roweckiego 20 lokal nr 11 w Wałbrzychu nr działki 194/17, obręb ewidencyjny Piaskowa Góra nr 6. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Wałbrzyski Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. wydłuża termin  składania ofert na PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (LOKAL UŻYTKOWY) W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. Gen Grota-Roweckiego 20 W WAŁBRZYCHU.

Zmianie ulegają zapisy punktów SIWS:

VI.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium. Wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 złotych) należy wnieść w pieniądzu na konto WTBS sp. z o. o. w Wałbrzychu, Santander Bank Polska O/Wałbrzych nr 34 1500 1764 1217 6001 2938 0000. W tytule wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość lokalową, lokal użytkowy przy ul. gen. Grota-Roweckiego 20) w terminie do dnia 22 lutego 2022 r.

VIII.   Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 23.02.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

X.       Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do 23.02.2022 r. do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu użytkowego) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. gen. Grota-Roweckiego 20

w Wałbrzychu nr działki 194/17, obręb ewidencyjny Piaskowa Góra Nr 6

— nie otwierać do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10:00” w sekretariacie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

w Wałbrzychu, 58-309, ul. Wyszyńskiego 3, lub listownie na podany adres: Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

w Wałbrzychu, 58-309, ul. Wyszyńskiego 3. Decyduje data i godzina wpływu oferty do WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Niezłożenie oferty

w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

REKLAMA

REKLAMA