https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wsparcie dla uczniów

Gmina Boguszów-Gorce pozyskała środki na realizację projektu „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”. Całkowita wartość projektu wynosi 384 912,50 zł, w tym kwota 327 092,50 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Celem projektu jest wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości edukacji, przez wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psycholog-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych pandemią COVID-19. Wsparciem zostaną objęci uczniowie wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Boguszów – Gorce.

W ramach projektu zaplanowano: dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; zajęcia wyrównawcze w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych; wycieczki edukacyjne; zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak terapia pedagogiczna, socjoterapia, zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze; dodatkowe dyżury psychologa/pedagoga dla uczniów mających problemy z adaptacją do warunków szkolnych po COVID-19; warsztaty integracyjne dla uczniów klas I-VIII mające na celu integracje zespołów klasowych po okresie zdalnego nauczania.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2022 do: 28.02.2023 r. Rekrutacje do projektu będą prowadziły poszczególne szkoły.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA