https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe wyzwania w erze uzależnień

Nowe wyzwania w erze uzależnień

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się konferencja szkoleniowa „Nowe wyzwania w erze uzależnień. Sieć współpracy, szkolenie kadr, efektywność wsparcia”.

Organizatorami konferencji byli: Gmina Wałbrzych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stara Kopania i Fundacje Edukacji Europejskiej, a gościem specjalnym dr med. Bohdan Woronowicz z Centrum Konsultacyjnego AKMED z Warszawy – psychiatra, seksuolog, superwizor psychoterapii uzależnień.

W wykładach i warsztatach wzięło udział blisko 100 osób, w tym nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy socjalni, pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, funkcjonariusze policji oraz Straży Miejskiej w Wałbrzychu, którzy zajmują się tworzeniem lokalnych strategii rozwiązywania problemów uzależnień. Celem konferencji była ewaluacja dotychczas funkcjonujących form profilaktyki oraz specjalistycznego wsparcia, które działa na terenie miasta.

Podczas konferencji wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska przedstawiła ogólny raport z diagnozy problemów społecznych miasta, po czym uczestnicy zostali wprowadzeni w problematykę uzależnień przez doktora med. Bohdana Woronowicza. W swoim wystąpieniu dr Woronowicz zwrócił szczególną uwagę na niespotykany dotychczas rozwój uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności, zachowań), zwłaszcza od smartfonów i mediów społecznościowych, który wymaga kompetentnego wsparcia specjalistycznego. W części warsztatowej uczestnicy pracowali w czterech grupach, pod okiem psychologów, terapeutów i trenerów: Moniki Wójtowicz, Macieja Jonka, Przemysława Mieszkowskiego oraz Grzegorza Kruszyńskiego, próbując znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak stworzyć idealny, „szyty na miarę” program profilaktyki uzależnień. Uczestnicy prezentowali swoje pomysły, dzielili się doświadczeniami oraz uwagami do obecnie działającego programu profilaktycznego oraz komponentów wsparcia. Efektem końcowym konferencji będzie wspólny raport opisujący planowane działania profilaktyczne, dostosowane swoją formą do grup docelowych oraz przedstawiający sposoby pomocy ludziom borykającym się z problemem uzależnień, zarówno od środków psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych. Zwrócono uwagę na atrakcyjność form oraz konsekwentność działań, a także konieczność modyfikacji udzielanego wsparcia. Podkreślono potrzebę nieustannej edukacji, tak aby wzrosła świadomość społeczna zwłaszcza w zakresie uzależnień behawioralnych. Ważnym elementem ożywionej dyskusji były także zagadnienia związane z doskonaleniem zasad współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w profilaktykę oraz działania pomocowe dla osób uzależnionych.

(MB)

REKLAMA