https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)  ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach  działki nr  801/2 o powierzchni  0,2058 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00081868/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       150.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                          15.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę usługową.

2.         Nieruchomość  niezabudowana położona w Jabłowie w granicach  działki nr  317/2 o powierzchni  0,3460 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV, Bp. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087531/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       85.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                          8.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

  • spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:

  • nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

3.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Jabłowie w granicach  działki nr  173/2 o powierzchni  0,24 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077928/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       60.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           6.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

4.     Lokal mieszkalny nr 8 położony w Jabłowie przy ul. Głównej 80 o powierzchni 28,92 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 125 o pow. 3640 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00036510/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł.

Wadium: 2.000,00 zł.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 8 znajduje się na poddaszu i składa się z :

1. pokój 1 – 12,08 m2

2. kuchnia – 16,84 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 28,92 m2

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,53 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe na opał stały. Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie własności działki gruntu nr 125 obręb Jabłów wynosi 834/1000 = 8,34 %.

Działka zabudowana jest zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice, stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 17.09.2021 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Jabłowie i Starych Bogaczowicach, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 20.08.2021 r. do 22.09.2021 r.

REKLAMA

REKLAMA