https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomogą w opiece

Pomogą w opiece

Gmina Boguszów-Gorce realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wsparciem zostanie objętych 5 osób w ramach pobytu dziennego i 1osoba w ramach pobytu całodobowego. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, a Gminie Boguszów – Gorce przyznane zostało wsparcie w wysokości 45 810,24 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA