https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultują strategię

Konsultują strategię

Do 12 lipca 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom gospodarczym złożenie uwag w sprawie projektu dokumentu strategia rozwoju Gminy. Forma przeprowadzenia konsultacji: imienne wyrażanie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Sposób poboru formularza: Sekretariat Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, strona internetowa Gminy Stare Bogaczowice: www.starebogaczowice.ug.gov.pl , Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl. Wypełnione formularze należy składać w terminie do 12 lipca 2021 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice lub przesłać na adres mailowy urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji; a radzie gminy na najbliższej sesji.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty