https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zostań menagerem zamku

p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ogłasza nabór na:

WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK ds INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ/MENAGER ZAMKU

 1.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • roczny staż pracy,
 • wykształcenie wyższe techniczne.
 • wiedza z zakresu przygotowania, nadzoru i realizacji inwestycji w zakresie budowlanym,
 • doświadczenie w budownictwie,
 • doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną i formalno-prawną inwestycji,
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego i procedur postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę,
 • doświadczenie w prowadzeniu obserwacji stanu technicznego i przeglądów obiektów budowlanych,
 • umiejętność pracy analitycznej oraz rozliczania robót budowlanych,
 • samodzielność, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, nastawienie na osiąganie wyników, umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

życiorys (CV), list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje, kserokopia świadectw pracy, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ulicy Kościuszki 2, z dopiskiem: KIEROWNIK ds INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ/MENAGER ZAMKU do dnia 12 lipca 2021r do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.ckit.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Kościuszki 2.

Więcej na: ckitw.bip.gov.pl w zakładce: ogłoszenia o pracę.

REKLAMA

Click Here