https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

Na sesji Rady Gminy Walim, która odbędzie się 24 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym, Wójt Gminy Walim Adam Hausman przedstawi raport o stanie gminy, który będzie obejmował podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Walim. W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy.

Rada Gminy Walim rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Walim. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Walim wotum zaufania.

– Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Walim pisemne zgłoszenie, zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – czyli do 23 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Walim zgłoszenia. Mając na uwadze, że obecnie znajdujemy się w okresie pandemii, a posiedzenia rady gminy odbywają się zdalnie, mieszkańcom gminy chcącym wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy, zostaną udostępnione rozwiązania techniki cyfrowej – wyjaśnia Zuzanna Bodurka, Przewodnicząca Rady Gminy Walim.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Walim do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane są do 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Walim (ul. Boczna 9, 58-320 Walim), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 1 (sekretariat) – Biuro Rady Gminy Walim. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny na stronie internetowej walim.pl lub w Urzędzie Gminy Walim, w Biurze Rady Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

Click Here