https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czekają na uwagi do planu zagospodarowania Jabłowa

Czekają na uwagi do planu zagospodarowania Jabłowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwały Nr XX/190/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice. Uchwała dostępna jest na stronie BIP pod adresem: http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/2160. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w miejscowego planu. Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowego planu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl do Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

REKLAMA

Click Here