https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: z pieluchą w przedszkolu

Prawo w pigułce: z pieluchą w przedszkolu

Spośród wielu pytań, które mogą sobie stawiać rodzice, którzy wkrótce będą oddawać dziecko do przedszkola, jest z pewnością pytanie o pieluchy. Rodzice oddający dziecko do przedszkola przekazują przy tej okazji szereg różnych informacji. Dotyczą one m.in. stanu zdrowia, alergii, stosowanej diety. Są to także informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka. Jedną z nich jest informacja o tym, czy dziecko wciąż korzysta z pieluch, a jeżeli tak, to, z jakiego powodu. Warto wiedzieć, że informacja o korzystaniu przez dziecko z pieluch i przyczynach tego stanu rzeczy, nie może mieć wpływu na decyzję o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola. Nie istnieje bowiem podstawa prawna, która pozwala odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka, z tego powodu, że nadal korzysta ono z pieluch.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, ów system oświaty zapewnia, m.in. 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty; 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Istnieje również Konwencja o Prawach Dziecka, ratyfikowana i obowiązująca w polskim systemie prawnym, która również, zawiera zapisy obligujące do szczególnej troski i zainteresowania problemami dziecka. Zgodnie z tą konwencją „państwa strony zobowiązują się do ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji”. Niewątpliwie różnicowanie dzieci na odpieluchowane i nie odpieluchowane, kwalifikuje się, jako zachowanie o charakterze dyskryminacyjnym. Pomoc dziecku w pokonywaniu trudności rozwojowych jest jednym z najważniejszych zadań przedszkola. Rola przedszkola powinna więc polegać także na wspieraniu dziecka w osiąganiu samodzielności, także w zakresie korzystania z toalety oraz czynności higienicznych. Publiczne przedszkole nie może odmówić przyjęcia dziecka nie odpieluchowanego. Prywatne przedszkola rządzą się jednak swoimi prawami, a co za tym idzie, mogą w pewnym, zakresie ustalać zasady przyjmowania dzieci.

Przedszkola prywatne funkcjonują organizacyjnie, w oparciu o te same zasady, co przedszkola publiczne. Muszą spełniać szereg kryteriów obejmujących odpowiednią kadrę, powierzchnię, spełniać przepisy sanitarne. Jednocześnie jednak przedszkole prywatne ma wolną rękę w zakresie rekrutacji. To właściciel przedsiębiorstwa – firmy, jaką jest prywatne przedszkole, decyduje, na jakich zasadach działa.

Jak zareagować, gdy mimo rozmów oraz wskazywania przepisów, przedszkole publiczne mimo wszystko odmawia przyjęcia dziecka, które nie jest odpieluchowane? W takiej sytuacji należy zawiadomić kuratorium oświaty, które może zastosować odpowiednie instrumenty prawne.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

Click Here