https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje na inwestycje

Dotacje na inwestycje

Gminy z Aglomeracji Wałbrzyskiej dostały kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Już wiadomo, na co zostaną przeznaczone.

Boguszów – Gorce

– Kolejne dobre wieści dla naszej gminy. 400 tys. zł przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczymy na budowę nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec – mówi pełniący funkcję burmistrza Krzysztof Kumorek.

Gmina Czarny Bór

Czarnoborski samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 300 000.

– Pieniądze zostaną wydatkowane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w Gminie Czarny Bór. Powstaną: nowe miejsca postojowe, oświetlenie, mała architektura, place zabaw, stojaki na rowery – wylicza Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

Gmina Głuszyca

– Otrzymalismy dofinansowanie w wysokości 740 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Głuszycy – mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy. – Pozyskana kwota będzie stanowiła wkład własny gminy do projektu, który gmina złożyła do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Osi priorytetowej I. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014-2020. Dzięki współpracy z ZIT AW może udać się pozyskać nawet 100% zwrotu poniesionych kosztów na przedsięwzięcie. Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu poprzemysłowego o powierzchni 2 ha przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt zakłada wykonanie robót drogowych – budowę drogi wewnętrznej ze zjazdami z drogi powiatowej, chodnikami oraz miejscami postojowymi. Powstaną kanalizacje sanitarna z oczyszczalnią ścieków, deszczowa i sieć wodociągowa. Cały teren zostanie oświetlony oraz przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest doprowadzenie do ożywienia gospodarczego poprzez pozyskanie inwestorów zainteresowanych uruchomieniem działalności na terenie gminy. Zagospodarowany teren przyczyni się również do poprawy wizerunku miasta.

Gmina Mieroszów

– 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczymy na projekt przebudowy sieci wodociągowej w Nowym Siodle. Inwestycja obejmie przebudowę sieci wodociągowej o długości 2,5 km, która powstanie na terenie 14 działek w obrębie Nowe Siodło. Dzięki tej inwestycji woda zostanie doprowadzona do zbiornika głównego i tym samym zasili miasto Mieroszów oraz sołectwa: Nowe Siodło, Golińsk Sołectwo, Kowalowa – podkreśla Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

Szczawno – Zdrój

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,8 mln zł. Z tych pieniędzy realizowane będą dwa wieloelementowe projekty inwestycyjne.

Pierwszy to budowa miejsca obsługi turysty przy ul. Mickiewicza. W ramach zadania planowana jest budowa miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla kamperów, budowa wiaty turystycznej, wykonanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową. Kwota dofinansowania tego zadania wynosi 1 200 000 złotych.

Drugi to wykonanie rodzinnych tras rowerowych na wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie obejmuje następujące działania: wykonanie/wytyczenie ścieżek rowerowych o różnych poziomach trudności, służących również do uprawiania nordic walking, narciarstwa biegowego oraz terenoterapii dla kuracjuszy; wypożyczalnia rowerów wraz z zakupem rowerów elektrycznych; budowę stacji ładowania dla rowerów elektrycznych oraz wiat turystycznych; budowę strony internetowej z kodami QR, informującej o przebiegu tras rowerowych. Kwota dofinansowania tego projektu wynosi 1 600 000 złotych.

(RED)

REKLAMA

Click Here