https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Boguszów – Gorce prowadzi nabór wniosków do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“. Trwają także nabór chętnych do prawy w roli asystenta osoby niepełnosprawnej.

– Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia – wyjaśnia pełniący funkcję burmistrza Boguszowa – Gorc Krzysztof Kumorek. – Asystent pomoże w: wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce; zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), wykonywaniu czynności dnia codziennego. Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Uczestnik programu nie płaci za usługi asystenta. Osoby zainteresowane muszą dostarczyć komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do 19.03. do godziny 13:00 na adres: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce (skrzynka podawcza). Więcej informacji na można znaleźć na stronie internetowej: https://boguszow-gorce.pl.

Trwa także nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć: osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Wymagania formalne: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadanie obywatelstwa polskiego; posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie: prowadzenia pracy z klientem, prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy, odporność na stres, samodzielność w działaniu oraz kreatywność, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert oraz wszystkie informacje dostępne na stronie https://boguszow-gorce.pl. Osoby zainteresowane muszą dostarczyć komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do 19.03. do godziny 13:00 na adres: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce (skrzynka podawcza).

(RED)

REKLAMA

Click Here