https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zadbaj o czyste powietrze

Zadbaj o czyste powietrze

Gmina Walim dołączyła do grona pięćdziesięciu dolnośląskich gmin, które podjęły się współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Gminy Walim mają większe szanse na dotacje – do 37 tys. zł – na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych.

– Na stronie www.walim.pl, w zakładce dla mieszkańca „Czyste Powietrze”, będziemy przedstawiali najważniejsze informacje dla beneficjentów programu – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;

– uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym; 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji. Więcej informacji na https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.

(AM)

REKLAMA