https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Olszyńca

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Walim

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm./ oraz uchwały nr XXI/178/2020 Rady Gminy Walim  z dnia  27 października 2020r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi OLSZYNIEC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 4 marca 2021r.  do 1 kwietnia 2021r.  w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, w pokoju nr 8 w godzinach od 8:00 do 15:00.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się  w dniu 30 marca 2021r.  w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, o godz. 10.00 w pokoju  nr 8 Urzędu. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim, osobiście oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@walim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia  2021r.

      Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o  możliwości zapoznania się w dniach 25 lutego 2021r. do 1 kwietnia 2021r.  z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. miejscowego planu w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, w pokoju nr 8 w godzinach od 8:00 do 15:00.

      Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Walim w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@walim.pl lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021r. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

       Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Walim.

     Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Walim. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem zawiera Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Walim  zamieszczona na stronie internetowej  www.walim.pl w zakładce BIP pod hasłem: Ochrona Danych Osobowych.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty