https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Usuń azbest z dopłatą

Usuń azbest z dopłatą

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór. Każdy właściciel nieruchomości, zainteresowany pozbyciem się azbestu z terenu swojej nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek do 28 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, na której znajduje się azbest, ma obowiązek corocznie – w terminie do dnia 31 stycznia – przedkładać wójtowi informację na temat wyrobów zawierających azbest. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wyżej wymienione informacje należy przedłożyć wraz z wnioskiem.

Uwaga: dotacje realizowane będą pod warunkiem uzyskania przez Gminę Czarny Bór dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Gminy Czarny Bór: https://www.czarny-bor.pl/

(JJ)

REKLAMA

Click Here