https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koniec uzdrowiska w Jedlinie?

Koniec uzdrowiska w Jedlinie?

– Samorząd Województwa Dolnośląskiego w najważniejszym obiekcie uzdrowiskowym w Jedlinie-Zdroju, czyli Domu Zdrojowym, ma zamiar zlikwidować: szpital uzdrowiskowy, sanatorium i zakład przyrodoleczniczy. Wyrażamy swój stanowczy protest! To może pozbawić miasta funkcji uzdrowiskowej. Pan Marszałek obiecał, że w Jedlinie będzie 200 miejsc sanatoryjnych, a zanosi się na katastrofę – alarmuje Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. – Działalność uzdrowiskowa w Jedlinie-Zdroju jest niezagrożona – uspokaja Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

1 grudnia Rada Miejska Jedliny-Zdroju wystosowała apel do marszałka województwa i władz spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina:

Rada Miasta Jedlina – Zdrój zwraca się z apelem do Uzdrowiska Szczawno – Jedlina Spółka Akcyjna (na ręce Prezesa Zarządu Pana Ireneusza Grzybowskiego) oraz do większościowego akcjonariusza rzeczonej spółki, tj. do Województwa Dolnośląskiego (na ręce Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego) o powrót do realnej debaty z Samorządem Gminy Jedlina – Zdrój, w temacie przyszłości oraz kierunków rozwoju i zagospodarowania jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, tj. obiektów i terenów uzdrowiskowych w Gminie Jedlina – Zdrój.

Z przykrością stwierdzamy, że docierają do nas niepokojące informacje dot. przyszłości Uzdrowiska, które ma prawie 300-letnią historię. Podejmowane są działania z całkowitym pominięciem przedstawicieli władzy gminnej w Jedlinie-Zdroju, bez stosownej debaty, a ponadto wbrew wcześniejszym ustaleniom i zobowiązaniom zarówno ze strony Spółki, jak i przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego.

Niniejszy apel stanowi jednoznaczny i bezwzględny protest przeciwko pozbawianiu Domu Zdrojowego w Jedlinie-Zdroju jego dotychczasowej funkcji, co stanowi zamach na obiekt o ważnym znaczeniu dla tożsamości uzdrowiskowej gminy oraz spowoduje jego degradację, co może natomiast skutkować pozbawieniem Jedliny-Zdroju funkcji uzdrowiskowej.

Zarząd spółki oraz przedstawiciel Województwa Dolnośląskiego odmówili jasnego i niezwłocznego udzielenia informacji w jakiej formie prawnej oraz na jaki cel rozważają, a raczej zamierzają oddać Dom Zdrojowy w Jedlinie – Zdroju podmiotowi trzeciemu do korzystania.

Rada Miasta Jedlina – Zdrój wyraża stanowczy protest wobec zamanifestowanej w trakcie posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina – Zdrój postawy Uzdrowiska Szczawno – Jedlina Spółka Akcyjna oraz Województwa Dolnośląskiego, przejawiającej się brakiem woli poinformowania radnych w jaki sposób uzdrowiskowa spółka oraz Samorząd Województwa pragną zagospodarować publicznym mieniem komunalnym, kluczowym dla utrzymania i rozwoju uzdrowiskowego statusu Gminy Jedlina – Zdrój, a także wobec odmowy niezwłocznego przystąpienia do realnych konsultacji z Gminą w tym przedmiocie.

Uzdrowisko Szczawno – Jedlina Spółka Akcyjna oraz Województwo Dolnośląskie nie mogą traktować kwestii zagospodarowania Domu Zdrojowego w Jedlinie – Zdroju jako sprawy poufnej, korporacyjnej i wewnętrznej, szczególnie wobec Rady i Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój.

Gmina Jedlina – Zdrój od wielu lat podejmuje intensywne działania w kierunku stworzenia najlepszego otoczenia dla rozwoju Uzdrowiska Szczawno – Jedlina Spółka Akcyjna na terenie Gminy Jedlina – Zdrój, a wszystkie działania podejmowane przez Gminę udowadniają jak bardzo zależy jej na utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru miejscowości. Na podstawie także wzajemnych uzgodnień, gmina Jedlina – Zdrój przez wiele lat poczyniła inwestycje o wartości ponad 20 mln złotych, mające na celu poprawienie atrakcyjności turystycznej miejscowości uzdrowiskowej oraz niezbędnej infrastruktury około uzdrowiskowej. Wysiłkiem gminy zostały wybudowane Pijalnia Wód Mineralnych oraz Pawilon Zdrojowy. Gmina wyremontowała również skwer uzdrowiskowy, odnowiła Plac Zdrojowy oraz wybudowała parking dla kuracjuszy, w sposób bezpośredni czyniąc nakłady w celu zwiększenia atrakcyjności obiektów uzdrowiskowych. Rewitalizowane są budynki i przestrzeń publiczna w otoczeniu obiektów uzdrowiskowej spółki, podobnie jak Park Zdrojowy. Zrealizowany przez gminę został projekt Uzdrowiskowego Szlaku Rekreacyjnego. Wszystkie działania w szeroko pojętej przestrzeni i materii uzdrowiskowej Gmina Jedlina – Zdrój realizuje w jawności i jedności z uzdrowiskowym przedsiębiorstwem. Co więcej Gmina przygotowując się do kolejnego etapu realizacji Regionalnego Planu Operacyjnego czy też Planu Sprawiedliwej Transformacji od kilku miesięcy opracowuje kolejne plany modernizacji i uatrakcyjniania turystycznego miasta.

Dom Zdrojowy stanowi centralny punkt każdego przedsiębiorstwa uzdrowiskowego oraz każdej gminy uzdrowiskowej. Wybiórcze oddanie Domu Zdrojowego w posiadanie podmiotowi trzeciemu jest zamierzeniem bez precedensu, a nadanie temu procesowi przymiotu tajemnicy wzbudza uzasadnione wątpliwości czy zamyślony nowy sposób zagospodarowania oraz przeznaczenia tego kluczowego dla każdego uzdrowiska obiektu nie oznacza faktycznej degradacji uzdrowiskowego charakteru przedsiębiorstwa i gminy.

Należy nadmienić, że pojawiające się głosy wskazujące na zamiar zmiany przeznaczenia Domu Zdrojowego w Jedlinie – Zdroju na dom opieki senioralnej są kompletnie niezrozumiałe, a wręcz fatalne dla centralnego miejsca Uzdrowiska, w strefie „A” Uzdrowiska przy Placu Zdrojowym.

Sprzeciwiamy się radykalnej zmianie przeznaczenia Domu Zdrojowego, który obecnie pełni funkcję szpitala uzdrowiskowego z oddziałem sanatoryjnym i posiada 72 łóżka oraz znajduje się w nim uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, w którym realizowane są następujące kierunki lecznicze: choroby ortopedyczno – urazowe, choroby reumatologiczne, górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby układu trawienia, nerek i dróg moczowych. Z funkcją Domu Zdrojowego integralnie związana jest pijalnia wód mineralnych, a także miejskie urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: park uzdrowiskowy – „Park Północny”, „Park Zdrojowy”,  ścieżki ruchowe – „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny”.

14 lipca 2020 r. Gmina otrzymała od Ministra Zdrowia kolejne potwierdzenie spełnienia przez Jedlinę – Zdrój wymagań uzdrowiskowych zapisanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1662). Powyższa decyzja wydana została po przedstawieniu operatu uzdrowiskowego, którego fundamentalną częścią było opisanie funkcji Domu Zdrojowego (jako szpitala uzdrowiskowego i znajdującego się w nim Zakładu Przyrodolecznictwa) i powiązania jego z innymi uzdrowiskowymi funkcjami w mieście (np. parkami zdrojowymi). Jeszcze latem bieżącego roku prowadzone były twórcze rozmowy z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i stron w przedmiocie kompleksowych i długofalowych planów uzdrowiskowego rozwoju Gminy Jedlina – Zdrój oraz jedlińskiej części Uzdrowiska Szczawno – Jedlina Spółka Akcyjna. Zamiar wydzierżawienia najważniejszego i najbardziej znaczącego obiektu w uzdrowiskowej strefie „A” jest niespójny z deklaracją Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego, złożoną podczas spotkania w lipcu b.r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju, gdzie omawiano zasady służące wypracowaniu całkowitego planu zagospodarowania jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prezes Spółki Uzdrowiskowej, Prezes Rady Nadzorczej, Prezydent Wałbrzycha i Burmistrz Jedliny – Zdroju.

Trudna sytuacja wywołana pandemią SARS-CoV-2 powinna społeczności w duchu solidarności łączyć, a nie w duchu egoistycznym dzielić. Doraźne problemy finansowe uzdrowiskowej spółki nie mogą prowadzić do zerwania z kompleksowością i długofalowością podejścia do rozwoju uzdrowiska, zarówno w ujęciu przedsiębiorstwa, jak i w ujęciu gminy. Wyzbycie się Domu Zdrojowego celem uzyskania krótkotrwałych i doraźnych korzyści bilansowych stanowić będzie trudne do odwrócenia faktyczne zejście z drogi uzdrowiskowego rozwoju na drogę uzdrowiskowego wygaszania.

Zwracamy uwagę, że do roku 2013 baza uzdrowiskowa wynosiła 160 miejsc przy obłożeniu 100 %. W 2019 roku baza zmniejszyła się do około 100 miejsc ze średnim obłożeniem do około 50%. W tych latach dwa obiekty (Warszawianka i Halina) zostały wyłączone z eksploatacji, a obiekt tzw. Teresa II pomimo licznych deklaracji nie został wyremontowany. W 2013 roku ówczesne władze województwa oraz spółki deklarowały zwiększenie bazy noclegowej do 200 miejsc, planów tych jednak nie zrealizowano. Od momentu przejęcia spółki „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. przez samorząd Województwa Dolnośląskiego od Skarbu Państwa, wielokrotnie podkreślano, że ten szczególny, samorządowy podmiot uzdrowiskowy nie rozwija się na miarę szans i oczekiwań mieszkańców naszego miasta.

Zdaniem Rady Miasta Jedlina – Zdrój rozpoczęte działania organów spółki działają na szkodę naszego miasta i są sprzeczne z dokumentami strategicznymi, m.in.: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Strategią Województwa Dolnośląskiego i Strategią Rządu RP.

Apelujemy o wstrzymanie się przez Spółkę oraz Województwo Dolnośląskie z podejmowaniem radykalnych zmian ingerujących w funkcjonowanie obiektów uzdrowiskowych na terenie Jedliny-Zdroju; apelujemy o powrót do rozmów, o powrót do jedności i współpracy oraz o włączenie Gminy Jedlina – Zdrój w proces decyzyjny.

Po apelu jedliński samorządowców, Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydał oświadczenie:

Lecznictwo uzdrowiskowe jest jednym z największych atutów województwa dolnośląskiego. Na Dolnym Śląsku znajduje się 11 ze wszystkich 45 miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, co czyni nasz region liderem w skali kraju w tym zakresie.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego prowadzi trzy spółki uzdrowiskowe: Sanatoria Dolnośląskie S.A., Lądek-Długopole S.A. oraz Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. Spółki te mają swoje obiekty w wielu miejscowościach na terenie Ziemi Wałbrzyskiej i są ważnym pracodawcą dla całego subregionu.

Dostrzegając bardzo duże potrzeby infrastrukturalne prowadzonych spółek, dolnośląski samorząd rokrocznie dofinansowuje je bezpośrednio z budżetu województwa. Na przestrzeni ostatnich 6 lat łączna kwota skierowana do Uzdrowiska Szczawno-Jedlina wyniosła blisko 30 mln zł.

W obecnym, bardzo trudnym dla uzdrowisk czasie pandemii, niezwykle ważne jest szukanie źródeł finansowania, które pozwolą przetrwać kryzys. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina znalazło rozsądne rozwiązanie, dzięki któremu utrzyma swoje funkcjonowanie i zachowa miejsca pracy. Co istotne, do końca grudnia bieżącego roku Uzdrowisko prowadzi działalność leczniczą w Domu Zdrojowym, do której Spółka musi i tak dopłacać. Od stycznia 2021 roku Dom Zdrojowy, ze względu na niskie i nieakceptowalne stawki z ZUS nie realizowałby turnusów leczniczych. Dlatego Spółka znalazła rozwiązanie dochodowe, które pozwoli na wykorzystanie obiektu do realizacji wysokiej jakości usług społecznych.

Wydzierżawienie Domu Zdrojowego w Jedlinie Zdroju pod realizację projektu unijnego umożliwi ciągłość funkcjonowania obiektu w celach społecznych i okołomedycznych przy jednoczesnym zapewnieniu Spółce dochodu. Dzięki projektowi unijnemu w Domu Zdrojowym mogłaby być prowadzona potrzebna i społecznie wartościowa działalność opiekuńcza i pobytowa przeznaczona dla osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Taka formuła funkcjonowania obiektu mogłaby, zgodnie z unijnym projektem, trwać przez najbliższe trzy lata.

Działalność uzdrowiskowa w Jedlinie Zdroju jest niezagrożona. Zaskakujące jest to, że lokalne władze samorządowe, razem z Panem Burmistrzem Jedliny Zdroju, nie wykazują najmniejszej woli współpracy w trosce o Uzdrowisko i jego przyszłość, biorąc pod uwagę choćby ten szczególnie trudny czas walki z pandemią koronawirusa. Walka z jej skutkami jest przecież naszą wspólną sprawą. Przykre jest to, że w czasie pandemii, kiedy Spółka wystąpiła do gminy o umorzenie podatku od nieruchomości ze względu na zawieszenie działalności uzdrowiskowej, aby zniwelować takie obciążenie finansowe – gmina odrzuciła tę prośbę. Z kolei, blisko dwa lata temu, kiedy w wyniku pożaru obiektu sanatoryjnego Teresa II na ulicę spadł gzyms, miasto obciążyło Spółkę opłatą za zajęcie pasa drogowego.

 Brak woli współpracy gminy na rzecz uzdrowiska jest dla nas zdumiewający. Nie tak powinna wyglądać troska o miejsce, które jest dla samorządu lokalnego Jedliny Zdroju znakiem rozpoznawczym. Również realizacja dużego projektu unijnego w Domu Zdrojowym będzie dla gminy prestiżem. Wszystko to realizowane jest przede wszystkim z myślą o dobru mieszkańców gminy oraz regionu.

 Jeśli rzeczywiście Pan Burmistrz chce współpracować – i nie jest to tylko „troska” wyrażana w wypowiedziach medialnych, jest wiele możliwości konkretnych działań, które może podjąć gmina Jedlina Zdrój. To m.in. umorzenie podatku od nieruchomości, o które prosiła w czasie pandemii Spółka. Idąc dalej w kierunku realnego zaangażowania gminy w działalność uzdrowiskową, możliwe jest objęcie części udziałów w Spółce Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Gmina może również przejąć w drodze darowizny od samorządu województwa Spółkę z zastrzeżeniem, że utrzymane zostanie prowadzenie działalności uzdrowiskowej.

Dla samorządu województwa bardzo ważny jest rozwój całego Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, a tym samym działalności Spółki jako znaczącego pracodawcy w tej części Dolnego Śląska. Dlatego Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspiera i będzie wspierał działania Spółki, które mają na celu rozwój i zachowanie miejsc pracy.

Możliwości prawdziwej współpracy jest wiele. Wierzymy, że Panu Burmistrzowi nie brakuje ani profesjonalizmu, ani dobrej woli, aby zrozumieć, że prawdziwa współpraca z samorządem województwa opiera się na dialogu i wzajemnej otwartości. Zyskają wówczas na tym przede wszystkim mieszkańcy Jedliny Zdroju, a to przecież jest najważniejsze.

(RED)

REKLAMA

Click Here