https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje społeczne

Burmistrz Głuszycy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”. Jest on obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Więcej o konsultacjach na stronie gluszyca.pl.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty