https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem dla stadionu

17.01.2020 roku w Wałbrzychu została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Wałbrzych, Klubem Piłkarskim Górnik Wałbrzych, Klubem Sportowym Górnik Nowe Miasto, Klubem Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua-Zdrój Spółka z o.o. Celem umowy jest realizacja „projektu” zmierzającego do pozyskania odpowiednich nakładów finansowych, niezbędnych do poprawy stanu bezpieczeństwa i możliwości lepszego wykorzystania płyty boiska obiektu sportowego, znajdującego się przy ulicy Chopina 1a w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu.

Przedmiotem tej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków partnerów w ramach partnerstwa, mającego doprowadzić do pozyskania odpowiednich środków na sfinansowanie „projektu” ze środków biznesowych, prywatnych oraz z dostępnych pomocowych programów samorządowych, centralnych, europejskich.

Adekwatnie do wielkości pozyskanych środków finansowych, zarówno za pomocą zbiórek, udzielonych dotacji jak i wkładów własnych, partnerzy zobowiązują się przeznaczyć zgromadzone środki m.in. na:

1) poprawienie stanu nawierzchni płyty głównej boiska sportowego poprzez doprowadzenie wody umożliwiające jej nawadnianie oraz właściwą pielęgnację,

2) doprowadzenie energii elektrycznej do płyty głównej boiska,

3) zakup i montaż sprzętu sportowego umożliwiającego treningi piłkarskie drużyny futbolu amerykańskiego oraz drużyn piłki nożnej,

4) zakup i montaż urządzeń monitorujących obiekt,

5) zakup i montaż oświetlenia umożliwiającego prowadzenie zajęć treningowych w godzinach wieczornych.

Gmina Wałbrzych zobowiązała się do wdrożenia systemowych działań na rzecz reaktywacji stadionu oraz udzielenia wsparcia merytorycznego i technicznego przy opracowywaniu projektów.

Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych zobowiązał się do zarejestrowania zbiórki na portalu www.zrzutka.pl, mającej na celu umożliwienie pozyskiwania wszystkim partnerom środków finansowych w postaci darowizn, cegiełek czy wpłat sponsorów na realizację „projektu”. Najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych, po podpisaniu umowy, kluby sportowe Górnik, Górnik Nowe Miasto i Miners założą wspólny rachunek bankowy, którego numer zostanie podany pozostałym partnerom w aneksie do tej umowy, na który to rachunek będą przelewane wszystkie środki pozyskane poprzez portal www.zrzutka.pl. Pozyskane środki będą mogły być wypłacane ze wspólnego rachunku bankowego pod warunkiem łącznego złożenia 3 podpisów, tj. podpisów osób upoważnionych do reprezentacji tych trzech klubów sportowych. W przypadku braku możliwości uruchomienia wspólnego rachunku bankowego kluby zobowiązują się określić inny odpowiedni sposób, aby pozyskane środki finansowe zgromadzone na portalu www.zrzutka.pl ( https://zrzutka.pl/etfpzn) mogły być wypłacane/przelewane tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich trzech partnerów. Uzbierane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny w realizację „projektu”.

Trzy kluby, które podpisały porozumienie, zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków na wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 40 000, odpowiadający kwocie 20% wartości „projektu”. Wysokość wkładu własnego może ulec zmianie i będzie uzależniona od warunków konkursu, w ramach którego zostanie złożony wniosek na realizację „projektu”. Termin wpłaty wkładu własnego partnerów ustalony został na 3 dni przed podpisaniem umowy o dofinansowanie „projektu”. W przypadku, gdy po dokonaniu wpłaty wkładu własnego partnerów na rachunku bankowym, pozostaną środki finansowe, zostaną one w całości przeznaczone na realizację „projektu”.

Pod porozumieniem podpisali się:

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Prezes Zarządu KP Górnik Wałbrzych Czesław Grzesiak i wiceprezes Marcin Korba, Prezes Zarządu KP Górnik Nowe Miasto Wałbrzych Sebastian Raciniewski i wiceprezes Sebastian Kasperka, Prezes Zarządu Klubu Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych Paweł Sołtysiak i wiceprezes Marcin Kochanowski oraz prokurent Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Spółka z o.o. Paweł Rumniak.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj