https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem dla stadionu

17.01.2020 roku w Wałbrzychu została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Wałbrzych, Klubem Piłkarskim Górnik Wałbrzych, Klubem Sportowym Górnik Nowe Miasto, Klubem Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych i Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua-Zdrój Spółka z o.o. Celem umowy jest realizacja „projektu” zmierzającego do pozyskania odpowiednich nakładów finansowych, niezbędnych do poprawy stanu bezpieczeństwa i możliwości lepszego wykorzystania płyty boiska obiektu sportowego, znajdującego się przy ulicy Chopina 1a w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu.

Przedmiotem tej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków partnerów w ramach partnerstwa, mającego doprowadzić do pozyskania odpowiednich środków na sfinansowanie „projektu” ze środków biznesowych, prywatnych oraz z dostępnych pomocowych programów samorządowych, centralnych, europejskich.

Adekwatnie do wielkości pozyskanych środków finansowych, zarówno za pomocą zbiórek, udzielonych dotacji jak i wkładów własnych, partnerzy zobowiązują się przeznaczyć zgromadzone środki m.in. na:

1) poprawienie stanu nawierzchni płyty głównej boiska sportowego poprzez doprowadzenie wody umożliwiające jej nawadnianie oraz właściwą pielęgnację,

2) doprowadzenie energii elektrycznej do płyty głównej boiska,

3) zakup i montaż sprzętu sportowego umożliwiającego treningi piłkarskie drużyny futbolu amerykańskiego oraz drużyn piłki nożnej,

4) zakup i montaż urządzeń monitorujących obiekt,

5) zakup i montaż oświetlenia umożliwiającego prowadzenie zajęć treningowych w godzinach wieczornych.

Gmina Wałbrzych zobowiązała się do wdrożenia systemowych działań na rzecz reaktywacji stadionu oraz udzielenia wsparcia merytorycznego i technicznego przy opracowywaniu projektów.

Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych zobowiązał się do zarejestrowania zbiórki na portalu www.zrzutka.pl, mającej na celu umożliwienie pozyskiwania wszystkim partnerom środków finansowych w postaci darowizn, cegiełek czy wpłat sponsorów na realizację „projektu”. Najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych, po podpisaniu umowy, kluby sportowe Górnik, Górnik Nowe Miasto i Miners założą wspólny rachunek bankowy, którego numer zostanie podany pozostałym partnerom w aneksie do tej umowy, na który to rachunek będą przelewane wszystkie środki pozyskane poprzez portal www.zrzutka.pl. Pozyskane środki będą mogły być wypłacane ze wspólnego rachunku bankowego pod warunkiem łącznego złożenia 3 podpisów, tj. podpisów osób upoważnionych do reprezentacji tych trzech klubów sportowych. W przypadku braku możliwości uruchomienia wspólnego rachunku bankowego kluby zobowiązują się określić inny odpowiedni sposób, aby pozyskane środki finansowe zgromadzone na portalu www.zrzutka.pl ( https://zrzutka.pl/etfpzn) mogły być wypłacane/przelewane tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich trzech partnerów. Uzbierane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny w realizację „projektu”.

Trzy kluby, które podpisały porozumienie, zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków na wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 40 000, odpowiadający kwocie 20% wartości „projektu”. Wysokość wkładu własnego może ulec zmianie i będzie uzależniona od warunków konkursu, w ramach którego zostanie złożony wniosek na realizację „projektu”. Termin wpłaty wkładu własnego partnerów ustalony został na 3 dni przed podpisaniem umowy o dofinansowanie „projektu”. W przypadku, gdy po dokonaniu wpłaty wkładu własnego partnerów na rachunku bankowym, pozostaną środki finansowe, zostaną one w całości przeznaczone na realizację „projektu”.

Pod porozumieniem podpisali się:

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Prezes Zarządu KP Górnik Wałbrzych Czesław Grzesiak i wiceprezes Marcin Korba, Prezes Zarządu KP Górnik Nowe Miasto Wałbrzych Sebastian Raciniewski i wiceprezes Sebastian Kasperka, Prezes Zarządu Klubu Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych Paweł Sołtysiak i wiceprezes Marcin Kochanowski oraz prokurent Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój Spółka z o.o. Paweł Rumniak.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close