https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na Podzamczu do wzięcia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu (Al. Podwale 1) ogłasza przetarg nieograniczony – ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzka 16/2, parter, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m². Cena wywoławcza wynosi 95 100,00 zł, wadium – 4 755,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni.

Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 21.10.2019 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 21.10.2019 r. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018.1202 z późn. zmianami).
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji – pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd SM Podzamcze w Wałbrzychu

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close