https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina da dotacje

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb) w Gminie Stare Bogaczowice.

– Zapraszam chętnych (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb). Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice do 9 maja 2019 r. Regulamin udzielenia dotacji na ten cel oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/nieczystosci-plynne/nabor-wnioskow/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w pokoju nr 225. Informacja telefoniczna: 74 845 27 18 lub 74 845 21 65 – wyjaśnia Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków także na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowalnych udokumentowanych fakturami lub rachunkami. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 30 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice przy ul. Głównej 132.

– Proszę o zapoznanie się z regulaminem udzielania dotacji – zamieszczonym na stronie internetowej gminy. Są tam także dostępne formularze zgłoszeń. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeń można uzyskać także w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice  – w pokoju 226 lub telefonicznie: 74 845 27 18 – dodaje Mirosław Lech.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj