https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zgłoś szambo

Wraz z decyzjami podatkowymi za rok 2019 mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice otrzymają formularz „Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków”.

– Gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zebrane dane dadzą obraz potrzeb i możliwości odnośnie planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy i potrzeb budowy nowych oczyszczalni przydomowych, a także pozwolą na kontrolę postępowania z  nieczystościami ciekłymi i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Wobec powyższego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie otrzymanego formularza (znajduje się on na odwrocie pisma skierowanego do mieszkańców) lub w  przypadku nieotrzymania tego pisma – formularza udostępnionego na stronie internetowej: http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ (zakładka gospodarka odpadami komunalnymi), jak również formularze można pobrać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w  Referacie Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji, pok. nr 225. Dla ułatwienia, zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów: w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice – osobiście (pok. nr 225, sekretariat) lub za pośrednictwem poczty przesyłając na adres urzędu; elektronicznie ( skan zgłoszenia) na adres mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl, u sołtysów, którzy przekazali Państwu nakazy płatnicze. Zgłoszenie właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć w terminie do końca marca 2019 r. Uwaga – zgłoszenie dotyczy właścicieli lub użytkowników nieruchomości, którzy nie korzystają ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close