https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zgłoś szambo

Wraz z decyzjami podatkowymi za rok 2019 mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice otrzymają formularz „Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków”.

– Gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zebrane dane dadzą obraz potrzeb i możliwości odnośnie planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy i potrzeb budowy nowych oczyszczalni przydomowych, a także pozwolą na kontrolę postępowania z  nieczystościami ciekłymi i uporządkowanie gospodarki ściekowej. Wobec powyższego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie otrzymanego formularza (znajduje się on na odwrocie pisma skierowanego do mieszkańców) lub w  przypadku nieotrzymania tego pisma – formularza udostępnionego na stronie internetowej: http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ (zakładka gospodarka odpadami komunalnymi), jak również formularze można pobrać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w  Referacie Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji, pok. nr 225. Dla ułatwienia, zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów: w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice – osobiście (pok. nr 225, sekretariat) lub za pośrednictwem poczty przesyłając na adres urzędu; elektronicznie ( skan zgłoszenia) na adres mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl, u sołtysów, którzy przekazali Państwu nakazy płatnicze. Zgłoszenie właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć w terminie do końca marca 2019 r. Uwaga – zgłoszenie dotyczy właścicieli lub użytkowników nieruchomości, którzy nie korzystają ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty