https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany, zmiany, zmiany…

Od kilku tygodni do redakcji Tygodnika DB 2010 napływają od Czytelników informacje na temat zmian kadrowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz w instytucjach mu podległych. Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc uważa, że zwolnienia dotykają osób związanych z Komitetem Wyborczym Sylwii Dąbrowskiej, która przegrała jesienne wybory na burmistrza miasta. – Zmiany są podyktowane tylko względami organizacyjnymi i merytorycznymi – odpowiada Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.

Z informacji docierających do redakcji Tygodnika DB 2010 wynika, że „mieszkańcy Boguszowa-Gorc zbierają podpisy pod petycją w związku z nieoczekiwanym zwolnieniem Pani Katarzyny Bernaś – Kierownika Centrum Kulturalno-Kongresowego Witold i żądają natychmiastowego przywrócenia jej do pracy”.

O zwolnieniach alarmują także radni Klubu Razem dla Boguszowa-Gorc:

– W urzędzie miejskim oraz podległych jednostkach zwalnia się już masowo kierowników i dyrektorów oraz pracowników. Na ich miejsce przyjmowane są osoby bezpośrednio związane z koalicją wyborczą Jacek C. – Sławomir Wójcik. I tak zawrotną karierę robi Pani Magdalena Wójcik, która w kilka tygodni po aresztowaniu Jacka C; wygrała szybki konkurs na inspektora do spraw rekreacji w OSiR Boguszów-Gorce. Stanowisko pracy w OSiR tej pani chyba się nie spodobało, w związki z czym po dwóch tygodniach objęła stanowisko kierownika Centrum Witold, zaraz po tym jak pozbyto się wieloletniego pracownika – pani Katarzyny Bernaś. Jakie kompetencje ma ta Pani? Jakie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą? O to pytają mieszkańcy; rodzice dzieci, które nie wyobrażają sobie zajęć bez pani Kasi. Wszyscy zostali zaskoczeni tą informacją. Podobna sytuacja ma się w OSR Dzikowiec – tam pozbyto się kierownika Grzegorza Urbana; który posiadał wszelkie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu stoku i obsłudze wyciągu oraz wszelkie kompetencje do piastowania tego stanowiska. Przy okazji pracę otrzymał także radny z komitetu Jacka C. – Krzysztof Krajewski. Zanim przedstawimy okoliczności zatrudnienia nowego kierownika należy dodać, że zarówno Centrum Kulturalno – Kongresowe Witold jak i Ośrodek Sportowo Rekreacyjny Dzikowiec to projekty unijne, które trwają. W związku z tym, że osoby zatrudnione na chwilę obecną nie mają kwalifikacji zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zagrożona jest trwałość projektów, a co za tym idzie zwrot wielu milionów środków zewnętrznych, o czym nie ma wiedzy nowa Pani Prezes ZGM oraz zastępca burmistrza! Czy narażając gminę na wielomilionowe straty nie popełniają przestępstwa? Do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, jeszcze przed aresztowaniem Jacka C., ściągnięto ze Starostwa Wałbrzyskiego Pana Ryszarda Skrobackiego; który bez konkursu zasiadł na stanowisku inspektora w wydziale zarządzania mieniem gminy, by po dwóch tygodniach pracy w UM zostać kierownikiem Dzikowca. Przy czym, niejako przy okazji, pozbyto się wieloletniego kierownika wydziału WZMG, w którym pracował od lat, za rzekomy mobbing! Pani Barbara Nowak, bo o niej mowa, jest wieloletnim pracownikiem z doświadczeniem i wiedzą, ponadto w okresie ochrony. Przy zwolnieniu nie powiedziano jej wobec kogo stosowała rzekomy mobbing; nie zastosowano procedury antymobbingowej, która od lat istnieje w UM w Boguszowie-Gorcach. Wszystko to dzieje się w gabinecie p.o. sekretarza Miasta Boguszowa-Gorc Grzegorza Łuczko przy udziale radcy prawnego oraz nowej pani prezes ZGM (kandydatki do rady miejskiej z komitetu Pana Jacka C.). Należy powiedzieć, że takich sytuacji jest więcej, dotyczy to także dyrektora Centrum Obsługi Jednostek miasta zwolnionego dyscyplinarnie. Jego miejsce zajęła już dziś Pani Agnieszka Zdeb – żona jednego z radnych powiatowych kandydujących z komitetu starosty wałbrzyskiego pana Kwiatkowskiego! Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc podejmuje takie decyzje, nie znając pracowników, ich kompetencji, wieloletniego zaangażowania w pracę na rzecz mieszkańców i miasta, a także ich sukcesów z działań podejmowanych w mieście. Wszystko to wygląda na zemstę powyborczą!

Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc oświadcza, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zwolnień kierowników Urzędu Miasta Boguszów Gorce oraz kierowników Jednostek Organizacyjnych i Spółek Miasta – Klub złożył stosowne interpelacje do Przewodniczącego Rady Miasta oraz Zastępcy Burmistrza. Biorąc pod uwagę ilość zwolnionych osób oraz celowość, wyjaśnienie uważamy za stosowne i wymagające natychmiastowej odpowiedzi. Pragniemy podkreślić również, że zwolnione osoby były związane z kontrkandydatką na burmistrza, koalicji jaka zawiązała się w czasie II tury wyborów, a zatem zachodzi podejrzenie kierowania się przy zwolnieniach kwestią polityczną, a nie podważaniem kompetencji osób zwolnionych. W związku z informacjami o nowych zatrudnieniach i sposobie naboru na wolne stanowiska, również podjęliśmy działania wyjaśniające – czytamy w liście nadesłanym do redakcji Tygodnika DB 2010.

Ratusz odpowiada

– Odnosząc się do Pana pytań związanych z docierającymi do redakcji DB 2010 informacjami od opozycyjnych radnych informuję, że formułowane w nich zarzuty i sugestie są nieprawdziwe i przedstawione w nierzetelny sposób – odpisał nam Grzegorz Łuczko, pełniący obowiązki Sekretarza Miasta Boguszowa – Gorc.

– W każdej gminie, podobnie jak w każdym innym przedsiębiorstwie osoba zarządzająca – w przypadku miasta jest to kierownik jednostki w osobie Burmistrza Boguszowa – Gorc – ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań. Normalne jest zatem, że do ich wykonania dobiera pracowników, co do których posiada pełne przekonanie do ich kompetencji i doświadczenia, a tym samym może takiemu pracownikowi zaufać, iż będzie on wykonywał starannie, sumiennie i terminowo postawione przed nim zadania. W odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek wyłączną kompetencję do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta, zaś do pracowników jednostek i spółek czynności te leżą w gestii kierowników tych jednostek. W obecnej sytuacji zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym kompetencje Burmistrza Miasta posiada pan Sebastian Drapała – Zastępca Burmistrza Boguszowa – Gorc.

Nieprawdą jest teza o masowym zwalnianiu kierowników i pracowników, gdyż Zastępca Burmistrza rozwiązał umowę o pracę z dwojgiem pracowników, zgodnie z uprawnieniami i przepisami prawa, mając ku temu powody. Odnośnie zatrudnienia pana Ryszarda Skrobackiego, to został on zatrudniony na mocy art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych w formie porozumienia w sprawie przeniesienia służbowego pracownika między jednostkami samorządowymi. O potrzebie wzmocnienia kadrowego Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy wnioskowała ówczesna pani kierownik wydziału. Pozostałe osoby wymieniane w nierzetelnych informacjach przekazywanych do Pana redakcji nie są pracownikami Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach.

Nieprawdziwe i szkalujące dobre imię są inwektywy pod adresem pani Magdaleny Wójcik. Pani Magdalena zgłosiła swoją aplikację w otwartym konkursie na stanowisko inspektora, ogłoszonym przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach. Konkurs był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami – ogłoszenie o naborze było opublikowane na stronie BIP OSiRu, i w wymaganym terminie wpłynęła jedna aplikacja. Podteksty o „szybkim konkursie”, sugerujące jakieś nieprawidłowości bądź niejawność procesu rekrutacji, są oszczerstwem szerzonym przez klub radnych Razem dla Boguszowa – Gorc.

Pani Katarzyna Bernaś również nie była pracownikiem Urzędu Miejskiego, zatrudniona była w spółce prawa handlowego ZGM Sp. z o.o. i z posiadanych przez nas informacji wynika, że zarówno pracodawca jak i pracownik wspólnie rozwiązali umowę o współpracy na mocy porozumienia stron. Ciężko zatem mówić tu o zwolnieniu z pracy pani Bernaś. Nadmieniam, że pani Bernaś jest nadal zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Radny Grzegorz Urban również zatrudniony był w w/w spółce, i z posiadanych przez nas informacji wynika, że sam zgłosił się do przełożonego i poprosił o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Radni klubu Razem dla Boguszowa – Gorc sugerują także, że zwolnienia tych osób były skutkiem ich powiązania z osobą kontrkandydatki obecnego burmistrza, co jest oczywistą nieprawdą, gdyż zmiany personalne są czasami niezbędne w każdej jednostce czy też przedsiębiorstwie. Nadmieniam także, że poprzedni burmistrz pan Waldemar Kujawa w trakcie urzędowania zwolnił z pracy kilkunastu pracowników, i dziwnym trafem ci sami radni akceptowali te decyzje z aprobatą – dodaje Grzegorz Łuczko.

Robert Radczak

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close