https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szukają dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury

Burmistrz Mieroszowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Mieroszów, ul. Żeromskiego 28

Wymagania w stosunku do kandydatów:

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;
 3. co najmniej 5-letni staż pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U. 2018 poz. 1458 ze zm.);
 7. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
 8. przedłożenie w formie pisemnej autorskiego programu działania Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji, według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku w gminnych ośrodkach kultury;
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury oraz z zakresu prawa pracy, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi;
 4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i sportową oraz twórczością artystyczną;
 5. umiejętności kierowania zespołem ludzi i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej;
 6. znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się;
 7. cechy osobowości: kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność;

III. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. Ustalenie rocznego Programu działalności Mieroszowskiego Centrum Kultury, który obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku kalendarzowym.

2. Zarządzanie Centrum, w tym zarządzanie całością mienia Centrum.

3. Podejmowanie decyzji finansowych do wysokości posiadanych środków w oparciu o plan finansowy.

4. Do zadań Dyrektora należy realizacja statutu Centrum, a w szczególności:

a) nadawanie regulaminu organizacyjnego;

b) ustalanie głównych kierunków działalności;

c) zarządzanie zasobem ludzkim Centrum;

d) zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej;

e) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

f) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Centrum.

5 . Prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Centrum.

IV. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae;
 3. dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów (po zakończeniu procedury konkursu do zwrotu)
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 6. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 1458 ze zm.),

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. 2018 r. poz.1000 ze zm.)”.

 1. zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie.
 2. pisemny, autorski Program działania Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury wg wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do  zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 stycznia 2019 r. . w sprawie  ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie;

List motywacyjny, życiorys – CV, oświadczenia oraz program kandydat zobowiązany jest podpisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

V. Składanie dokumentów:

1.Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie”– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1,58-350 Mieroszów, I piętro, pok. nr 7 – sekretariat. Oferty można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane pocztą muszą wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie do dnia 4 lutego 2019r.do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

VI. Etapy naboru:

1) I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie.

2) II etap naboru: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania.

VII. Dodatkowe informacje:

1.Kandydat na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury może zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności tej instytucji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w siedzibie MCK, przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie (tel. 748801269).

2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 26 luty 2019 r.

3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Mieroszowa odrębnym zarządzeniem powoła Komisję Konkursową.

4.Kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku naboru indywidualnie – telefonicznie i korespondencyjnie.

5.Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Burmistrz Mieroszowa

Andrzej Lipiński

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close