https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Współpraca Dla Rozwoju – czas na mieszkania, gazyfikację i drogi

Kadencja 2018 -2023 to dalszy rozwój i współpraca. Widzę, że jest potrzeba nowego i szerszego spojrzenia na naszą Gminę, a do tego potrzebna jest nowa Rada Gminy Stare Bogaczowice. Rada, która spojrzy na gminę z perspektywy rozwoju nie wykluczając nikogo ze środowiska lokalnego. Wiem ile dobrego można osiągnąć dzięki właściwej współpracy, przekonaliśmy się o tym w mijającej kadencji oraz wspieraniu tego co już istnieje i działa.
 
Chcąc kontynuować dotychczasowy rozwój, wspólnie z kandydatami na radnych z KWW Współpraca Dla Rozwoju, postawiliśmy sobie kolejne cele do realizacji. Wiemy także, w jaki sposób chcemy je osiągnąć. Poczyniliśmy już nawet liczne kroki w tym kierunku.
 
Liczne rozmowy z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice utwierdziły mnie w przekonaniu, że do najważniejszych zadań, które czekają nas w latach 2018-2023 znajdują się:
– rozwój infrastruktury mieszkaniowej poprzez budowę mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem oraz przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne,
– gazyfikacja miejscowości w naszej gminie
– kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.
 
Mieszkania – mam na myśli budowę  mieszkań przeznaczonych do długoletniego wynajmowania z możliwością wykupu na własność. Posiadanie na terenie gminy mieszkań o dobrym standardzie jest ważnym czynnikiem, który zapobiegnie wyludnianiu się miejscowości. Powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy jest niezbędne dla jej prawidłowego rozwoju, gdyż wiąże się z tym, że mieszkańcy pozostaną tu, w Gminie Stare Bogaczowice, choć pracują w Wałbrzychu czy w Świdnicy.
Planuję w pierwszym etapie wybudować wielokondygnacyjny budynek z mieszkaniami o różnych powierzchniach użytkowych. Mieszkania te byłyby oddane do użytku w standardzie „pod klucz”, z wyposażeniem takim jak np. kuchenka, kabina prysznicowa itd. Stawiam na budowę mieszkań pod wynajem, ponieważ możemy skorzystać  z zewnętrznych modeli finansowania, które nie obciążają w drastyczny sposób budżetu gminy. Gmina jest właścicielem takich mieszkań dopiero po spłacie kosztów ich wybudowania. Sfinansowanie takiej inwestycji jest możliwe z pieniędzy pozyskanych z funduszy zewnętrznych oraz częściowo z własnych środków. Zadanie to jest także zapisane w Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, co daje kolejne możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
Stan techniczny istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych, a także wspólnot mieszkaniowych, jest nadal niezadawalający. Mój plan na tę część zasobu mieszkaniowego obejmuje prowadzenie remontów, ale takich, które będą w skuteczny sposób poprawiać stan techniczny.
 
Kolejnym postawionym sobie przez nas celem do realizacji w przyszłej kadencji jest gazyfikacja miejscowości w naszej gminie.
Żadne z 8 sołectw w Gminie Stare Bogaczowice nie jest zgazyfikowane. Zapewnienie ekologicznego i wygodnego paliwa dla mieszkańców wpłynie na poprawę jakości życia i środowiska – ograniczenie emisji spalin, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej zgazyfikowanych wsi. Wybudowana w ramach tych zadań infrastruktura gazowa, stanowiłaby bazę dla rozwoju sieci gazowej i możliwość rozbudowy sieci w kolejnych sąsiadujących gminach.
Realizacja tego zadania wiąże się z dużymi nakładami finansowymi ze względu na górzyste ukształtowanie terenu. Dlatego podjęliśmy już pierwsze działania w celu otrzymania dofinansowania zewnętrznego na zrealizowanie tej inwestycji. Zadanie to zgłosiliśmy przy  aktualizacji  dokumentu -Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zgłoszenie tego zadania i zapisanie go w strategii „otwiera” drzwi do możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz w nowym okresie finansowania.
 
Kadencja 2018-2023 to również kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej. 
Zadania remontowe, czy też modernizacyjne dróg są na stałe wpisane w budżet gminy na każdy rok. Najważniejszym zadaniem jakie sobie stawiamy jest modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej w Chwaliszowie. To ostatnia w tak złym stanie część dróg wojewódzkich w Gminie Stare Bogaczowice.
Zakładamy też możliwość powstania łącznika między Wałbrzychem i drogą ekspresową S3 przez teren naszej gminy. W takiej sytuacji musimy wziąć pod uwagę modernizację drogi z Wałbrzycha przez Stare Bogaczowice w kierunku węzła Sady.
Oczywiście nie zapominamy o bardzo ważnym elemencie infrastruktury drogowej jakimi są chodniki i ścieżki rowerowe. Wiemy jak istotne jest powstanie nowych chodników dla mieszkańców naszej gminy. Zaczynamy od Chwaliszowa, ponieważ tu kończy się już faza projektowa. W najbliższym czasie utwardzimy opaskę przy drodze wojewódzkiej w Lubominie.
W nowej kadencji, zgodnie licznymi oczekiwaniami mieszkańców, będę zabiegał o powstanie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej od ronda w Szczawnie Zdroju przez Strugę do Starych Bogaczowic.
Nasza dotychczasowa dobra współpraca z DSDiK, Powiatem Wałbrzyskim oraz Gminami Wałbrzych i Szczawno-Zdrój niewątpliwie przyczynia się do pomyślnego zrealizowania planowanych inwestycji.
 
Chcemy, aby nasza gmina nadal się rozwijała, dlatego wśród naszych najważniejszych założeń znajdują się także:
wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
wspieranie wymiany źródeł ogrzewania;
współpraca z Wałbrzychem w celu zapewnienia pełniejszej komunikacji;
budowa tras rowerowych w ciągach dróg;
wspieranie działalności klubów sportowych wraz z systemem stypendiów dla sportowców;
rozwój infrastruktury turystycznej;
kontynuacja budowy świetlic w sołectwach.
Mirosław Lech
kandydat na wójta Gminy Stare Bogaczowice
 
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW „Współpraca dla Rozwoju”

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty