https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywizują bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, jako jedna z instytucji publicznych służb zatrudnienia, realizuje szereg różnorodnych zadań, wśród których do najważniejszych należy aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Dlatego też kładzie on nacisk na działania związane z przygotowaniem osób bezrobotnych do sprawnego, umiejętnego oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy, realizując przy tym jednocześnie indywidualizację świadczonych usług rynku pracy.
W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. z instrumentów rynku pracy dostępnych w Urzędzie, finansowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również rezerwy przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystało ponad 907 osób bezrobotnych, w tym:
 77 zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 70 wykonywało pracę w ramach robót publicznych na terenie Wałbrzycha oraz gmin powiatu wałbrzyskiego,
 196 uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych, z czego 30 w ramach Programu Aktywizacja Integracja,
 65 otrzymało umowę o pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 87 skorzystało z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 308 zdobyło doświadczenie zawodowe odbywając staż,
 4 wypłacono bon na zasiedlenie,
 3 skorzystało z dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia,
 67 podjęło pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy otrzymali zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych w wieku poniżej
30 roku życia,
 19 wzięło udział w szkoleniach indywidualnych oraz grupowych,
 2 otrzymało bon szkoleniowy,
 9 skorzystało z form edukacyjnych, tj. dofinansowania studiów podyplomowych.
Dodatkowo w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w II kwartale 2018 r. wsparcie finansowe zakończyło 3 pracodawców oraz 43 pracowników. Zakres kształcenia ustawicznego tej grupy klientów obejmował różnego rodzaju kursy i studia podyplomowe, które swoim zakresem odnosiły się do zdobycia kwalifikacji deficytowych na lokalnym rynku pracy.
Szczegółowych informacji w zakresie realizowanych projektów i bieżących naborów udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń oraz Wydziału Instrumentów Rynku Pracy. Ponadto wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl
(AM)

REKLAMA

Kliknij tutaj