https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych – konsultacje w Wałbrzychu

 
Przejrzyste regulacje, efektywne wydatkowanie środków publicznych i podniesienie konkurencyjności, to tylko niektóre przesłanki reformy ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Przez ostatni rok zostało przeprowadzonych szereg spotkań i konsultacji dotyczących problemów w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych oraz proponowanych rozwiązań z wieloma organizacjami, skupiającymi zamawiających i wykonawców, stowarzyszeniami, przedstawicielami świata nauki i przedsiębiorcami. Dodatkowo przeanalizowane zostały wszystkie nadesłane propozycje i analizy zawierające postulaty dotyczące zmian w systemie zamówień publicznych. Dzięki tym spotkaniom oraz analizom udało się zidentyfikować szereg barier i problemów trapiących system zamówień publicznych w Polsce. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada stworzenie systemu bardziej przyjaznego dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a minister Jadwiga Emilewicz podkreśla, że istotnym jest to, aby zamówienia publiczne stały się bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców.
I właśnie głównie z tego powodu, w ramach procesu konsultacji koncepcji nowego „Prawa zamówień publicznych”, już w najbliższy poniedziałek, tj. 23.07.2018r. od godziny 12.00 do 14.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy al. Wyzwolenia (II piętro), odbędzie się spotkanie z uczestnikami rynku zamówień publicznych. Spotkanie jest adresowane głównie do przedsiębiorców z terenu Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego. Służyć będzie przede wszystkim wymianie poglądów i opinii oraz uzyskaniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych. Podczas konsultacji poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek omówi cele i instrumenty nowego „Prawa zamówień publicznych”. Wspólnie porozmawiamy o potrzebach zmian systemu i wypracujemy podczas dyskusji nasze propozycje.
Zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych, poprzez udział w tych konsultacjach. Poniżej przedstawiam Państwu wypracowane dotychczas koncepcje nowego „Prawa zamówień publicznych” (źródło: www.mpit.gov.pl):

 1. Konsultacje z rynkiem przed ogłoszeniem zamówienia.
 2. Zaangażowanie zamawiającego w całym procesie zakupowym.
 3. Elektronizacja i uproszczenie procedur:
  • prosta procedura poniżej progów unijnych,
  • zmiany w trybach negocjacyjnych zwiększające ich rolę i użyteczność,
  • czytelna regulacja i ograniczenie wyłączeń,
  • uporządkowanie przesłanek wykluczenia i przepisów dotyczących podwykonawstwa.
 4. Pakiet działań, który zwiększy udział MŚP w zamówieniach, w tym:
  • zamówienia zastrzeżone dla MŚP,
  • częściowe płatności i zaliczki,
  • większy i tańszy dostęp do skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
  • wyrównanie pozycji wykonawcy: klauzule abuzywne, ograniczenie możliwości wprowadzania jednostronnych postanowień, w tym dotyczących kar umownych,
  • integracja rejestrów umożliwiająca zmniejszenie liczby dokumentów jakie mają przedłożyć zamawiającym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
 5. Ujednolicenie orzecznictwa, a co za tym idzie wykładni i interpretacji prawa, w tym:
  • zasada rozpoznawania spraw przez KIO w składach trzyosobowych, co pozwoli na szerszą wymianę poglądów pomiędzy członkami Izby;
  • podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Ogólne członków KIO co do kierunków orzeczniczych, które wiązałyby członków KIO wydających orzeczenia;
  • jeden sąd w Polsce właściwy ws. zamówień.
 6. Zmiany w kontrolach, tj.:
  • skuteczność zamiast oszczędności,
  • wyraźne granice kompetencji organów,
  • uporządkowanie świata kontroli – checklisty i system oceny ryzyka.
 7. Wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych:
  • identyfikacja zamówień strategicznych, które będą bazą dla rocznych planów postępowań,
  • funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia,
  • nowe rozwiązania w partnerstwie innowacyjnym (zniesienie solidarnej odpowiedzialności wykonawców w tym trybie).
 8. Wzmocnienie roli Prezesa UZP – ma on być realnym partnerem i wsparciem merytorycznym dla zamawiających.
 9. Wprowadzenie polityki zakupowej państwa.

Beata Żołnieruk
 

 
***
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

Kliknij tutaj