https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywizacja osób młodych

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu. Pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), należących do określonych grup bezrobotnych, tj.: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz pozostałych grup bezrobotnych (nie należących do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach).
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wśród dostępnych instrumentów rynku pracy wyróżnić można: staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, prace interwencyjne, jak również doposażenie stanowiska pracy.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z niniejszego wsparcia. Szczegółowych informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Urzędu. Ponadto wszelkie komunikaty dostępne są  na bieżąco na stronie internetowej www.urzadpracy.pl
 
pup aktywizacja mlodych

REKLAMA

Kliknij tutaj