https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O rewitalizacji przestrzeni miejskich oraz budynków

 
W odpowiedzi na list otwarty Stowarzyszenia „Kocham Szczawno-Zdrój” w sprawie naboru wniosków ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację przedsięwzięć w ramach Poddziałania 6.3.4 RPO WD Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW informuję, że po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, Gmina Szczawno-Zdrój odstąpiła od przygotowania i złożenia wniosku.
W niniejszym konkursie preferowane były projekty zlokalizowane na obszarze tych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, które zostały wskazane w Strategii ZIT AW, jako szczególnie wymagające wsparcia. Zgodnie z zapisami Strategii, w związku z koniecznością koncentracji środków w celu uzyskania oczekiwanych efektów realizacji projektów rewitalizacyjnych, przedsięwzięcia będą wdrażane przede wszystkim na terenie: Boguszowa-Gorc, Głuszycy, Mieroszowa, Żarowa, Jaworzyny Śląskiej, Strzegomia, Walimia, Jedliny-Zdroju, Kamiennej Góry, Nowej Rudy, Świdnicy, Świebodzic i Wałbrzycha. Zatem Gmina Szczawno-Zdrój w oparciu o kryteria wyboru nie miała szans na zdobycie liczby punktów gwarantującej uzyskanie dofinansowania. Pragnę nadmienić, iż w konkursie poza jednostkami samorządu terytorialnego aplikować mogły również inne podmioty np. organizacje pozarządowe. Ponadto przypominam, że Gmina Szczawno-Zdrój pozyskała środki w ramach ZIT AW na inwestycje w infrastrukturę społeczną. W ramach Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) otrzymała ponad 600 tys. zł na termomodernizację czterech budynków komunalnych oraz jako zarządca wspólnot mieszkaniowych ponad 770 tys. zł na termomodernizację ośmiu budynków wspólnotowych zarządzanych przez Gminę.
W 2018 roku Gmina Szczawno-Zdrój ma zaplanowane do realizacji inwestycje o znacznej wartości robót, a jednocześnie istotne dla Mieszkańców, w tym m.in. budowę krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”, przebudowę ulic Sienkiewicza i Chopina, kontynuację programu zmiany sposobu ogrzewania pn. „Kawka”. W kolejnych latach planowana jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ograniczony budżet Gminy nie pozwala na równoczesną realizację wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, natomiast regulamin konkursu ściśle określa, do kiedy projekt powinien być zrealizowany i rozliczony (w niniejszym konkursie to wrzesień 2019 roku).
Odnosząc się do Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 informuję, że niniejszy Program został opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.) i służyć ma różnym naborom wniosków ze środków unijnych czy krajowych w perspektywie finansowej do 2025 roku. Program Rewitalizacji umożliwia ubieganie się o dofinansowanie działań społecznych i infrastrukturalnych różnym podmiotom, nie tylko gminie, w tym m.in. jednostkom organizacyjnym jst, instytucjom kultury, zakładom lecznictwa uzdrowiskowego i podmiotom leczniczym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, organizacjom pozarządowym, LGD, przedsiębiorcom.
Marek Fedoruk
Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty