https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

BURMISTRZ MIEROSZOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
INSPEKTORA DS. FINANSOWYCH
w Referacie Finansowym
(nazwa stanowiska pracy)
Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku ekonomia;
2) staż pracy 3 lata;
3) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
4) obywatelstwo polskie;
5) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
2) szkolenia z zakresu spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
3) umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
4) biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office, programów finansowo-księgowych;
5) cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw, samodzielność myślenia i działania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyskretność, odporność na stres.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników jednostek samorządowych Gminy Mieroszów (urząd, jednostki oświatowe):
a) sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń,
b) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
c) obsługa programu Płatnik i PFRON;
2) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu gminy;
3) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
4) wydawanie zaświadczeń;
5) współudział w opracowywaniu i wykonywaniu budżetu.
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na stanowisku urzędniczym;
2) praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
3) praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
4) praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3) dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru do zwrotu);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, księgowych;
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
Uwaga:
Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie 6 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, I piętro, pokój nr 7 – sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego – Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów z adresem zwrotnym oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. finansowych w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz.1430.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Dodatkowe informacje:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński
herb mieroszowa

REKLAMA

Click Here