https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

Projekt „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (EFRR, RPO WD 2014-2020).
Nr projektu: RPDS.04.03.01-02-0035/16
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.04.03.01-02-0035/16-00
Beneficjent: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
ul. Juliusz Słowackiego 4 58-300 Wałbrzych
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne w obiektach Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań służących poprawie infrastruktury i oferty Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.
Zakres projektu obejmuje:
• prace remontowe instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych
• prace remontowe branży konstrukcyjno-budowlanej
• zakup materiałów budowlanych
• termomodernizację obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
• zakup wyposażenia do sali koncertowej i edukacyjnej oraz infrastruktury z nimi związanej
Cele projektu
Celem głównym jest modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w celu podniesienia jakości oferty muzycznej oraz wprowadzenia nowej oferty kulturalnej zwiększającej dostępność do kultury społeczności regionu.
Cele szczegółowe:
• dostosowanie posiadanej infrastruktury do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej, w tym wdrożenia nowej oferty muzycznej, teatralnej, wystawienniczej i filmowej
• podniesienie jakości oferowanych wydarzeń muzycznych
• pozyskanie nowych odbiorców
• zwiększenie dostępu do kultury
• modernizacja obiektu umożliwiająca zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zapewnienie komfortu odbiorcom oferty
• zastosowanie nowych rozwiązań multimedialnych przyczyniających się do rozwoju oferty
• usprawnienie zarządzania w instytucji poprzez doposażenie w sprzęt informatyczny oraz utworzenie nowych przestrzeni w części administracyjnej
Planowane efekty
Dzięki realizacji projektu w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu powstanie nowa oferta teatralna, filmowa i wystawiennicza. Znacząco podniesiony zostanie standard wydarzeń muzycznych. Wymiernym efektem projektu będzie wzrost liczby odwiedzających Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu. Projekt przyczyni się tym samym do zwiększenia aktywności mieszkańców miasta i regionu Dolnego Śląska.
Całkowita wartość projektu: 12 713 204,73 PLN
Kwota dofinansowania: 8 792 871,15 PLN
filharmonia remont projekt

REKLAMA

Kliknij tutaj