https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

E-usługi w Gminie Jedlina-Zdrój

Od stycznia 2018 roku mieszkańcy i goście Jedliny Zdroju będą mogli wiele spraw załatwić bez konieczności wizyty w urzędach i instytucjach na terenie tej uzdrowiskowej gminy. Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Podziałania nr 2.1.4. „E-usługi publiczne – ZIT AW”, w wyniku ogłoszonego w 2016 roku konkursu.
 
Celem przedmiotowego projektu jest wytworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego, stanowiącego integralną całość, mającego na celu zwiększenie ilości i jakości świadczonych  e-usług publicznych w gminie Jedlina-Zdrój oraz podwyższenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, w tym w szczególności rozwój adresowanych dla urzędników, mieszkańców, turystów i przedsiębiorców usług elektronicznych.
Dzięki wdrożeniu projektu każdy mieszkaniec Jedliny-Zdroju, będzie miał możliwość załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną, w tym  w szczególności sprawdzenia stanu realizacji swojej sprawy, pozyskania informacji o rodzaju i wysokości należności, a także dokonania stosownych płatności. Realizacja projektu zakłada uruchomienie 33 usług on-line o różnym poziomie interakcji, które będzie można zrealizować za pomocą platformy ePUAP. Portal będzie także służył do prezentacji z wiadomości z życia miasta, informacji kulturalnych, sportowych dedykowanych mieszkańcom jak również  przebywającym na terenie gminy turystom.
W ramach systemu e-Turystyka klient będzie miał możliwość m.in. rezerwacji usługi w wybranym obiekcie sportowo-turystycznym zarządzanym przez gminę, zarezerwowania terminu wycieczki wraz z przewodnikiem,wyszukania w tras rowerowych, biegowych i narciarskich na terenie gminy, o różnej długości i różnym stopniu trudności, w zależności od oczekiwań klienta. Wdrożona zostanie aplikacja mobilna, kierującą zwiedzającego po trasie wycieczki i umożliwiająca otwarcie prezentacji zwiedzanego obiektu. Pobieranie informacji będzie możliwe za pomocą Beacon bluetooth. Dzięki stworzonemu serwisowi internetowemu będzie można przeglądać informacje o atrakcjach, imprezach kulturalnych oraz sportowych, punktach gastronomicznych, ofertach noclegowych, rozkładzie jazdy autobusów oraz pociągów.
Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.
Całkowita wartość projektu wyniesie 1 050 000 zł; dofinansowanie z EFRR stanowi 892 500 zł, pozostała wartość to środki własne Gminy Jedlina-Zdrój. Wdrożenie projektu planuje się od 1 stycznia 2018 roku.
(AS)
herb_jedlina_zdroj

REKLAMA

Kliknij tutaj