https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwiatowe ulice

Dwie ulice w Głuszycy będą miały nowe nazwy. Zmiany zostały wymuszone przez ustawę z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń zbyteczności publicznej.
 
Burmistrz Głuszycy, zarządzeniem z dnia 4 maja 2017 r. powołał komisję do przygotowania zmian nazw ulic w Gminie Głuszyca. W skład komisji wchodzą: Wiesława Moździerz – przewodnicząca komisji, Joanna Drzygała – wiceprzewodnicząca komisji, Sabina Jelewska- sekretarz komisji oraz Ewa Dorosz, Janina Czaicka, Stanisław Michalik i Grzegorz Czepil. Na posiedzeniu w dniu 22 maja komisja dokonała przeglądu nazewnictwa ulic w Gminie Głuszyca. Po zapoznaniu się z opiniami Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczącymi nazw ulic Pionierów i Dąbrowskiego, komisja uznała, że opinie te nie wskazują na konieczność zmian wspomnianych powyżej nazw ulic. Do zmiany nazw ulic komisja wyznaczyła ulice Janka Krasickiego i Adolfa Warskiego. Biorąc pod uwagę dużą ilość kwiatów upiększających domy mieszkańców wspomnianych ulic, komisja zaproponowała dla ulicy Janka Krasickiego następujące nazwy: Tulipanowa, Storczykowa, Stokrotkowa lub Fiołkowa, a dla ulicy Adolfa Warskiego nazwy: Lawendowa, Konwaliowa, Malwowa lub Jaśminowa.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy z 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca, burmistrz Roman Głód w dniach 1 – 14 czerwca br. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami ulic, których nazwy będą zmienione. 12 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy odbyło się spotkanie członków powołanej przez burmistrza komisji z mieszkańcami tych ulic. W wyniku przeprowadzonych konsultacji i po przeliczeniu oddanych kart głosowania ustalono, że większość głosujących mieszkańców ulicy Janka Krasickiego opowiedziała się za zmianą nazwy swojej ulicy na Tulipanową. Mieszkańcy ulicy Adolfa Warskiego jako nową nazwę wybrali ulicę Lawendową.
-Wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych jest wiążący, o wyborze nazwy ulic decyduje zwykła większość głosów osób uprawnionych do głosowania. Biorąc pod uwagę wynik konsultacji społecznych, Rada Miejska w Głuszycy na sesji w sierpniu podejmie uchwałę o zmianie nazw ww. ulic – informuje przewodnicząca komisji Wiesława Moździerz.
(SJ)
 ulice gluszyca
Ulice Janka Krasickiego i Adolfa Warskiego w Głuszycy zmienią nazwy na Tulipanową i Lawendową.

REKLAMA

Kliknij tutaj