https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują zabytki

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2017. Kwota zaplanowana na dotacje na ochronę zabytków w II naborze wniosków wynosi 35000 zł. Termin składania wniosków upływa 19 czerwca br. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze – do pobrania, należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja oceniająca uwzględnia w szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość złożonego wniosku oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację.
(RED)
herb czarnego boru

REKLAMA

Kliknij tutaj