https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ekologiczna inwestycja

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu przystąpiła do realizacji projektu termomodernizacji budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 pwsz_walbrzych_logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (nr projektu: POIS.01.03.01-00-0170/16). Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 687 046,58 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 920 222,25 zł, w tym maksymalne dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 – 1 632 188,91 zł. Realizacja projektu ma się zakończyć do 30 listopad 2018 r.
Cel projektu
Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza generowanych przez ten obiekt, obniżając tym samym jego energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając koszty jego utrzymania (szczególnie w sezonie grzewczym) i w sposób znaczący odciążając budżet uczelni, jak również poprawiając jakość życia mieszkańców okolicy, w której obiekt ten jest zlokalizowany. Dlatego też, głównym celem niniejszego projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu poprzez dążenie do zmniejszenia zużycia przez obiekt ten energii cieplnej o 69,92%, i osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego w zakresie ochrony powietrza. Celami szczegółowymi będą:

 • obniżenie rocznych kosztów ogrzewania obiektu
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez obiekt, w tym ograniczenie emisji CO2
 • podniesienie komfortu użytkowania obiektu, w tym poprawa warunków kształcenia studentów oraz pracy personelu uczelni.

Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące długofalowe efekty społeczno-gospodarcze w skali ogólnopolskiej (efekty niemierzalne):

 • obniżenie energochłonności sektora publicznego,
 • podniesienie efektywności energetycznej regionu,
 • trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu,
 • wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

 
Planowane efekty
Termomodernizacja budynku Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu o powierzchni użytkowej 4 660 m2  i uzyskanie następujących rezultatów:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 38,00 Mg CO2/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej o 680,60 GJ/rok
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym o 207 961 kWh/rok
 • zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 680,60 GJ/rok

 
Główne etapy realizacji projektu

 1. Zawarcie umowy z firmą pełniącą funkcję inwestora zastępczego.
 2. Wykonanie robót budowlanych w budynku  PWSZ AS w Wałbrzychu pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego:
 • rozbiórka balkonu
 • wymiana płyt elewacyjnych
 • wymiana okien i drzwi.

(ESZ)

REKLAMA

Kliknij tutaj