https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Komitet rewitalizacji

herb 2
 
 
 
 
 
 
 
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha podjęli uchwałę nr XXXV/438/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania komitetu rewitalizacji. Powołanie komitetu rewitalizacji jest szczególnym elementem partycypacji społecznej. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu obejmujący zakres przygotowania, prowadzenia oraz oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.). Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą prezydenta Wałbrzycha, w sprawach dotyczących całego procesu rewitalizacji. Proces opracowania uchwały przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji społecznej, wskazanych w art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji. Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem form określonych w art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy tj. zbieranie uwag, wniosków, propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym oraz podczas spotkania grupy przedstawicielskiej. Szczegóły dotyczące naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji zostaną zawarte w zarządzeniu prezydenta Wałbrzycha. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close