https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Komitet rewitalizacji

herb 2
 
 
 
 
 
 
 
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha podjęli uchwałę nr XXXV/438/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania komitetu rewitalizacji. Powołanie komitetu rewitalizacji jest szczególnym elementem partycypacji społecznej. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu obejmujący zakres przygotowania, prowadzenia oraz oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.). Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą prezydenta Wałbrzycha, w sprawach dotyczących całego procesu rewitalizacji. Proces opracowania uchwały przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji społecznej, wskazanych w art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji. Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem form określonych w art. 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy tj. zbieranie uwag, wniosków, propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym oraz podczas spotkania grupy przedstawicielskiej. Szczegóły dotyczące naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji zostaną zawarte w zarządzeniu prezydenta Wałbrzycha. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty