https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Milion na praktyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesia w Wałbrzychy rozpoczęła rekrutację do projektu płatnych praktyk zawodowych. Uczelnia na ten cel otrzymała z ogólnopolskiego projektu POWER ponad 1 100 000 zł.
 
Projekt przewiduje wynagrodzenia zarówno dla praktykanta, jak i opiekuna sprawującego nadzór nad studentem podczas trwania praktyki. Przedsięwzięcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków EFS. W projekcie, poza wałbrzyską uczelnią, biorą także udział inne szkoły tego typu z obszaru całej Polski. Ogólnopolskim założeniem projektu jest wypracowanie jednolitego systemu praktyk studenckich, gwarantującego osiągnięcie niezbędnych efektów kształcenia. Projekt ma charakter pilotażowy, jego celem jest umożliwienie ogółem 7 tys. studentów realizację płatnych praktyk zawodowych w latach 2016-2018. Limit studentów aplikujących do projektu to 10% w skali każdej uczelni. Wypracowanie w ramach projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.
W PWSZ Wałbrzych z programu mogą skorzystać studenci kierunków o profilach praktycznych, tj.: filologia angielska, BHP, kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Warunkiem uczestnictwa studentów w rekrutacji do projektu jest zaliczenie co najmniej I roku studiów. Projekt zakłada realizację 6-miesięcznej praktyki zawodowej, czyli student odbywa 3 miesiące praktyki programowej na warunkach ustalonych w programie uczelni, a następne 3 miesiące praktyki pilotażowej. Na realizację 6-miesięcznej praktyki student otrzymuje stypendium, wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk, począwszy od 2 do 6 miesiąca w równych comiesięcznych ratach.
Rekrutacja uczestników projektu to nie tylko nabór studentów, ale również firm, gotowych na przyjęcie praktykantów. Instytucje zgłaszające swój udział w programie pilotażowych praktyk zawodowych powołają zakładowych opiekunów praktyk, którzy za opiekę nad studentem-praktykantem otrzymują wynagrodzenie według stawek określonych w projekcie. Rekrutacja trwa do 2 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje o rekrutacji studentów oraz instytucji dostępne na stronie Biura Karier PWSZ Wałbrzych.
(RED)
pwsz-studenci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenci PWSZ AS mają szansę na płatne praktyki.

REKLAMA

Kliknij tutaj