https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyprawka szkolna

 
W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym. Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z wprowadzaniem do szkół podręczników dotowanych. Dofinansowanie można uzyskać dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci będą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona) a także posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposobiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W zależności od rodzaju klasy i rodzaju niepełnosprawności, wysokość dofinansowania w roku 2016 wyniesie na jednego ucznia od 225 zł do 770 zł. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 56/2016 z 25 lipca br. termin przyjmowania wniosków przez dyrektorów szkół mija 9 września 2016 r.
(KK)
herb_jedlina_zdroj

REKLAMA