https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyprawka szkolna

 
W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym. Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z wprowadzaniem do szkół podręczników dotowanych. Dofinansowanie można uzyskać dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci będą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona) a także posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposobiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W zależności od rodzaju klasy i rodzaju niepełnosprawności, wysokość dofinansowania w roku 2016 wyniesie na jednego ucznia od 225 zł do 770 zł. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 56/2016 z 25 lipca br. termin przyjmowania wniosków przez dyrektorów szkół mija 9 września 2016 r.
(KK)
herb_jedlina_zdroj

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close