https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Regionalne Centrum Poradnictwa Społecznego

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela realizuje od kwietnia 2014 roku projekt pt.”Regionalne Centrum Poradnictwa Społecznego”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 343 tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Regionalne Centrum Poradnictwa Społecznego”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia.
Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
W ramach tego Projektu udzieliliśmy do tej pory ponad 3 000 porad prawnych i obywatelskich oraz 150 porad psychologicznych. Nasi klienci mogą także skorzystać z pomocy mediatora.
 
Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie porad informacji o możliwych sposobach jej rozwiązania, informowaniu o przysługujących prawach i obowiązkach oraz wzmocnienie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi. Zasadniczą misją poradnictwa obywatelskiego jest kreowanie postaw aktywnego rozwiązywania własnych problemów przez osoby społecznie marginalizowane.
 
Poradnictwo prawne realizowane przez adwokata daje naszym petentom możliwość konsultacji prawnej w szczególnie zawiłych sprawach. Jest niejako „drugą instancją” w poradnictwie obywatelskim. To gwarancja, że osoba, która ze swoją sprawą trafiła do biura porad, a nie kancelarii prawnej, nie zostanie pozostawiona bez potrzebnego wsparcia,  nie straci szansy na profesjonalną pomoc, oraz że pomoc ta nie będzie spóźniona.
Porady i informacje prawne i obywatelskie udzielane są w sprawach: mieszkaniowych (zadłużenie, wynajem lokali, zaleganie z opłatami, sprawy spadkowe dot. mieszkań itp.), rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku, szeroko pojmowana przemoc w rodzinie itp.), świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń socjalnych (pomoc rzeczowa i materialna, przysługujące dodatki, kryteria udzielania pomocy itp.), zatrudnienia (kodeks pracy, rodzaje zatrudnienia, prawa kobiet w ciąży itp.) i bezrobocia (doradztwo w zakresie formułowania CV, aktywne formy poszukiwania pracy itp.), migracji, repatriacji, finansów, niepełnosprawności, relacji między obywatelem a instytucjami, pozbawienia wolności, spadków, spraw konsumenckich, spraw międzyludzkich, własności. Pomagamy naszym klientom sporządzać deklaracje podatkowe, pisma do sądów i organów administracji, a także wypełniać formularze sądowo-administracyjne. Pisma, które piszemy dotyczą różnych zagadnień i różnej problematyki. Do tej pory pisaliśmy między innymi pisma procesowe w postępowaniu cywilnym, np. odpowiedzi na pozwy, skargi na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych. Pisaliśmy wnioski o przydział mieszkania, pisma w sprawie remontu czy o rozłożenie na raty, oddłużenie mieszkania, cofnięcie eksmisji. Pisaliśmy pozwy o rozwód, rozdzielczość majątkową oraz o alimenty.
 
Mediacje są szczególnie pomocne w naszej pracy. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania. W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne). Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. W trakcie trwania projektu najczęściej zgłaszano chęć uczestnictwa w mediacjach w sprawach rodzinnych i cywilnych, m.in.: ustalenia: sposobu opieki nad dzieckiem, warunków rozwodu, podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, działu spadku itp.
 
Poradnictwo psychologiczne – to szereg działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, mających na celu: zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany; zaplanowanie konkretnych kroków (np. poprzez udział w warsztatach, grupach edukacyjnych, treningach, rozpoczęcie indywidualnej terapii), które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez klienta; wspieranie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu klienta.
Warto zapewne podzielić się doświadczeniami, jakie uzyskaliśmy w trakcie realizacji projektu. Oto, co na temat pracy w projekcie sądzi wieloletni doradca Łukasz Zawojak, obecnie student prawa:
– Poprzez pracę w Projekcie poznałem ogrom ludzkich nieszczęść, tragedii, a czasem lekkomyślności i naiwności, która doprowadzała ludzi do ostateczności. Nasza działalność spełnia społecznie doniosłą rolę: wspiera ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na komercyjnego prawnika, a przychodząc do naszego biura uzyskują pomoc równoważną, a co najważniejsze bezpłatną. Praca i pomoc osobom przynosi niewątpliwą satysfakcje, można zauważyć jak dzięki naszej pomocy człowiek podnosi się z kolan, walczy o swoje prawa, interesy i często osiąga sukces. Uważam, że oprócz działalności doradczej nakierowanej na pomoc w bieżących problemach klientów, spełniamy ważną rolę szerzenia edukacji prawnej w społeczeństwie. Nasi klienci uzyskując poradę, otrzymują materiały informacyjne i zdobywają wiedzę, która pozwala im lepiej funkcjonować w społeczeństwie i skutecznie bronić się przed kłopotami w przyszłości, które dotychczas mogły wynikać z nieznajomości prawa. Klienci zgłaszający się do biura często nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nieznajomość prawa. W szczególności jest to widoczne w kwestii dziedziczenia długów lub zawierania umów. O potrzebie realizacji tego Programu i o pozytywnym obrazie w społeczności lokalnej oraz o wielkich potrzebach istnienia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego niech świadczy fakt, że od początku działalności biura porady odbywały się na wcześniejsze zapisy i zawsze lista chętnych była zapełniona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
– Najtrudniejszym w tego rodzaju działalności jest codzienne obcowanie z ludzkim bólem i cierpieniem – twierdzi Dorota Drapisz, aplikant adwokacki. – Często obserwujemy, gdy osoby szukające pomocy, zjawiając się w naszych drzwiach, są pozbawione nadziei. Nieśmiało, łamiącym się głosem opowiadają o problemie. Gdy kończą ze znakiem zapytania, spoglądają na nas smutnym wzrokiem. Wszystkie te trudne chwile, wynagradza jednak ten jeden moment, gdy znając rozwiązanie problemu, prezentujemy je słuchaczowi. Nic nie jest w stanie lepiej wyrazić wdzięczności, niż błysk w oku, zastępujący dotychczasowe rozgoryczenie i bezradność. Obserwowanie jak osoba wychodzi z pokoju zdecydowanym krokiem, zmotywowana, gotowa stawić czoła przeciwnościom losu sprawia nam nieopisaną radość. Nie zawsze nasza jedna odpowiedź pomaga kompleksowo, na szczęście żaden doradca nie poprzestaje na jednorazowej pomocy. Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że uczestniczymy w Projekcie wyłącznie z altruistycznych pobudek. Robimy to  również dla siebie, ponieważ stale się uczymy i rozwijamy. Kolejne osoby pojawiają się z nowymi problemami, a to uczy pokory, pogodzenia się z tym, że nikt nie posiada wiedzy absolutnej. Doradztwo przynosi również satysfakcję, słyszymy że nasza wiedza i doświadczenie pomagają układać życie od nowa. I nam również, bo każdy problem traktujemy niezwykle osobiście.
– Przez pracę w niniejszym projekcie niejednokrotnie spotykałam się nie tylko z ludzkim nieszczęściem, ale i z przejawami niefrasobliwości, wręcz naiwności naszych petentów. Wielu z nas, wierząc w uczciwość i dobroć innych osób, firm, czy instytucji finansowych, popadło w bardzo poważne problemy życiowe, czy finansowe. Dlatego chciałabym przestrzec przed pochopnym podpisywaniem umów, z którymi się dokładnie nie zapoznali, na przykład umów dotyczących zmiany dystrybutora energii, czy zmiany operatora telekomunikacyjnego, gdyż mogą się one okazać niekorzystne z punktu widzenia finansowego, a odstąpienie od nich może się okazać niemożliwe lub zbyt kosztowne. Przestrzegam przed praktykami niektórych instytucji parabankowych – odsetki i koszty dodatkowe zaciągniętych zobowiązań zrujnowały już niejeden budżet domowy. Zastanówmy się trzy razy zanim pożyczymy także komuś pieniądze, czy poręczymy kredyt, bo późniejsze dochodzenie roszczeń może być czasochłonne, a egzekucja – wręcz niemożliwa. I jeszcze jedna ważna uwaga – odbierajmy korespondencję sądowo-administracyjną, bo nie odbierając pisma niejednokrotnie odbieramy sobie możliwość skutecznej obrony. A w przypadku konfliktów, przed obraniem drogi sądowej, spróbujmy ugodowo rozwiązać problem np. korzystając z mediacji – dodaje Michalina Bielańska, od ponad 10 lat doradca obywatelski i mediator.
 
***
 
Projekt realizowany będzie do miesiąca kwietnia 2016 r. Wsparcia obecnie udzielamy w:
– Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 29, w każdy wtorek w godz. 15:30 – 19:30, w środę w godz. 10:00 –  14:00 i 15:00 – 19:00 oraz w czwartek w godz. 10:00 – 14:00.
– Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (Centrum Kultury), w każdy czwartek 13:00 – 17:00.
– Kamiennej Górze, ul. Tadeusza Kościuszki 6, II piętro, pokój 2, w każdą środę 16:00 – 20:00.
– Szczawnie – Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 19 (Teatr Zdrojowy), poniedziałek 10:00 – 14:00.
Wanda Bielańska
koordynator projektu
 Fundusze EOG_logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt realizowany w ramach programu Obywatel dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG

REKLAMA

Kliknij tutaj